Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2010

JO 24 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta Statistiska meddelande (SM) redovisas resultatet från den hästundersökning som genomförts under 2010. Referenstidpunkt är den 10:e juni 2010. De resultat som redovisas är antalet hästar samt antalet platser med häst i Sverige.

Utifrån hästundersökningen 2004 har erfarenheter dragits som medfört vissa metodjusteringar inför denna hästundersökning 2010. Att referenstidpunkten skiljer sig mellan undersökningarna är också en av orsakerna till dessa justeringar. Till skillnad mot 2004 års undersökning så ingår alla fastigheter i Sverige enligt fastighetstaxeringsregistret 2009 i rampopulationen för hästundersökningen 2010. Kravet om att fastigheten skulle vara bebyggd är också borttaget till denna undersökning, eftersom referenstidpunkten är mitt i sommaren och hästar i större utsträckning kan antas vara på bete på en obebyggd fastighet. Exempel på en fastighet är Lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110), Lantbruksenhet, bebyggd (120), Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (210), Småhusenhet, helårsbostad (220), Industrifastighet, livsmedelsindustri (422) o.s.v.

 

Antal hästar

Antalet hästar i Sverige 2010 har skattats till 362 700. Eftersom större delen av undersökningen utförts med slumpmässiga urval är skattningen behäftad med ett s.k. slumpfel. På riksnivå är medelfelet 5,5 %, vilket ger ett 95-procentigt konfidensintervall på 362 700 ± 39 100. Detta innebär att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet av antalet hästar i Sverige i intervallet 323 600–401 800.

Antalet hästar har också skattats på länsnivå. Här är medelfelet betydligt högre, så dessa siffror ska tolkas med försiktighet. Ett exempel är Stockholms län som har ett medelfel på 29,1 %. Det ger att antalet hästar i Stockholms län med 95 % sannolikhet ligger i intervallet 19 400–71 000. Antal hästar i Stockholms län och övriga län presenteras i form av konfidensintervall i Diagram 1 på sidan 8.

Antalet hästar på jordbruksföretag som har mer än 2 hektar åkermark eller stora djurbesättningar har preliminärt skattats till 110 700 genom en annan undersökning med samma referenstidpunkt, Strukturundersökningen 2010. Detta innebär att ca 31 % av landets hästar finns på jordbruksföretag.

 

Antal hästar per 1 000 invånare

Det genomsnittliga antalet hästar per 1 000 invånare för hela Sverige uppgår till 39. Endast 6 län har en lägre siffra. Av dessa har Norrbottens och Stockholms län lägst antal hästar per 1 000 invånare med 21 respektive 22.

Av de län som har fler än 39 hästar per 1 000 invånare är det Gotland som har i särklass flest med 180 hästar per 1 000 invånare. Näst flest har Blekinge län med 74 hästar per 1 000 invånare.

Även dessa siffror ska tolkas med försiktighet eftersom medelfelen för antalet hästar på länsnivå är höga.

 

Antal platser med häst

Antalet platser med häst har skattats till 77 800. Det genomsnittliga antalet hästar per plats är 4,7.

I och med att referenstidpunkten är mitt i sommaren för denna undersökning, så är många hästar på sommarbete. Det är därför svårt att skatta antalet anläggningar med hästar som man gjorde i 2004 års undersökning då referenstidpunkten var sent på hösten. En plats definieras i 2010 års undersökning som en bebyggd eller obebyggd fastighet. Om flera personer hyr stall eller stallplats på en fastighet eller om flera personer har sina hästar på bete på samma fastighet och sköter sina hästar självständigt, räknas det ändå som endast en plats. 

 

Antal hästar och platser med häst efter tätort respektive glesbygd

Hästhållningen redovisas uppdelat på följande två grupper av orter där fastigheten finns.

Grupp 1: Större tätorter och tätortsnära områden.

Grupp 2: Mindre orter och glesbygd.

Undersökningen visar att ¾ av alla hästar och ⅔ av alla platser med häst den 10:e juni 2010 finns inom större tätorter eller tätortsnära områden. Detta är samma andelar som man kom fram till i 2004 års undersökning.

 

Utvecklingen sedan 2004

Senast en liknande undersökning genomfördes var år 2004. Då skattades antalet hästar till 283 100 i Sverige. Utifrån hästundersökningen 2004 gjordes vissa metodjusteringar inför denna hästundersökning 2010. Den största skillnaden är att man i 2004 års undersökning begränsade rampopulationen till att bara omfatta de typer av fastigheter där man med stor sannolikhet kunde hitta häst samt att fastigheten skulle vara bebyggd. Denna begränsning har inte gjorts i 2010 års undersökning, utan alla fastigheter i fastighetstaxeringsregistret 2009 finns med i rampopulationen oavsett typ eller om de är bebyggda eller ej.

På fastigheter man exkluderade ur ramen i 2004 års undersökning hittade man i 2010 års undersökning uppskattningsvis 50 000 hästar. Av dessa hittades ca 24 000 på obebyggda lantbruksenheter och obebyggda tomter för villa/fritidshus samt ca 26 000 på övriga fastigheter som man exkluderade i 2004 års undersökning.

Eftersom referenstidpunkten för 2010 års undersökning låg på sommaren till skillnad från på hösten i 2004 års undersökning, så kan det vara så att hästar som var på sommarbete år 2010, en del på obebyggda fastigheter, senare under hösten fanns i sitt stall på en bebyggd fastighet och då ingick i 2004 års hästantal. Tar man detta i beaktande kan vi med ledning av 2010 års undersökning se att 2004 års siffra var underskattad med 20 000–45 000 hästar. Det innebär att den verkliga ökningen av antalet hästar i Sverige uppskattas till 10–20 % mellan år 2004 och år 2010.

Hästar på bete har också betydelse för skattningen av antalet anläggningar, som man skattade i 2004 års undersökning. Eftersom hästarna vid referenstidpunkten för 2010 års undersökning i större utsträckning var ute på bete på obebyggda fastigheter, är det svårt att skatta antalet anläggningar år 2010. Därmed är det också svårt att säga något om utvecklingen av antalet anläggningar med häst sedan 2004.

En metod att ändå försöka skatta antalet anläggningar år 2010 är att exkludera fastigheter med typkod 110, 199, 210, 211, 212, 299 och 411, vilka med största sannolikhet är obebyggda, samt övriga fastigheter som exkluderats i 2004 års undersökning. Vidare antas att det finns en anläggning på fastigheten om det finns häst där. Med denna metod får vi att antalet anläggningar med häst har ökat med 20–25 % sedan 2004.

Annan statistik som Jordbruksverket tar fram där hästarnas del av statistiken går att urskilja, t.ex. mängden tillverkat foder för häst och antalet försålda doser vaccin till häst visar på liknande utveckling för perioden 2004–2009.