Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta Statistiska meddelande (SM) redovisas resultatet från den hästundersökning som genomförts under 2016. De resultat som redovisas är antalet hästar, antalet anläggningar och platser med häst samt totala antalet hästanläggningar i Sverige. Vi redovisar även antal hästar som finns på ridskolor.

Efterfrågan på uppgifter om hästhållningens omfattning och struktur är stor. Hästnäringen är betydelsefull ur många hänseenden. Första gången denna undersökning gjordes, med syftet att skatta antalet hästar i Sverige, var på ett regeringsuppdrag år 2004. Sedan har undersökningen genomförts vart sjätte år.

Hästundersökning 2016 omfattar alla fastigheter i Sverige som fanns i fastighetstaxeringsregistret 2015 och referenstidpunkten (räkningsdatum) var den 2 juni 2016. Undersökningen har gått till så att vi har dragit ett urval av fastigheter ur detta register och gått ut med en enkät till ägarna och frågat om de håller häst och/eller har stall/lösdriftsanläggning för häst på den specifika fastigheten. Exempel på fastigheter är Lantbruksenhet, obebyggd (typkod 110), Lantbruksenhet, bebyggd (120), Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (210), Småhusenhet, friliggande bebyggelse, helårsbostad (2201), Industrifastighet, livsmedelsindustri (422). Vi har också skickat en enkät till ridskolor och turridningsföretag och frågat hur många hästar som finns på deras anläggningar. Vi har använt djurskyddskontrollsregistret för att skatta antalet hästar i 17 av Sveriges kommuner som ligger i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Antal hästar

Antalet hästar i Sverige 2016 har skattats till 355 500, vilket är en minskning med 2 % jämfört med år 2010. Dock är förändringen inte statistiskt säkerställd. Läs mer om statistiskt säkerställd under ”Fakta om statistiken” på sidan 19.

Eftersom större delen av undersökningen utförts med slumpmässiga urval är skattningen behäftad med ett så kallat slumpfel. På riksnivå är medelfelet 4,9 %, vilket ger ett 95-procentigt konfidensintervall på 355 500 ± 34 100. Detta innebär att med 95 % sannolikhet finns det sanna värdet av antalet hästar i Sverige i intervallet 321 400–389 600.

I tabell A redovisas det totala antalet hästar i Sverige för varje år denna undersökning genomförts.

Tabell A. Antal hästar i Sverige 2004, 2010 och 2016

 

År

2004¹

2010

2016

Antal hästar

303 100-328 100

362 700

355 500


1 I 2004 års undersökning skattades antalet hästar i Sverige till 283 100 hästar. Mot bakgrund av 2010 års undersökning tror vi den siffran var underskattad och redovisar här istället ett intervall som vi bedömer omfattar det verkliga antalet hästar i Sverige år 2004.

 

 

Antalet hästar har också skattats på länsnivå, men här är medelfelen betydligt högre så dessa siffror ska tolkas med försiktighet. Ett exempel är Stockholms län där antalet hästar skattats till 27 400 med ett medelfel på 25,4 %. Detta innebär att antalet hästar i Stockholms län med 95 % sannolikhet ligger i intervallet 13 800–41 000. Antal hästar i Stockholms län och övriga län presenteras i figur A nedan. Se även sidan 15 där hästar per län visualiserats i en kartbild.

 

Figur A. Antal hästar år 2016, redovisat per län

I figur A ser vi att länen med störst befolkningsmängd i Sverige också har störst antal hästar. Skåne (58 100 st) följt av Västra Götaland (56 400 st) och Stockholm (27 400 st) är de län med flest hästar. Skåne och Västra Götaland står tillsammans för omkring en tredjedel av landets totala antal hästar. Minst antal hästar fanns i Norrbotten med 5 700 st.

Antalet hästar på jordbruksföretag som har mer än 2 hektar åkermark eller 5 hektar jordbruksmark (åker- plus betesmark) eller stora djurbesättningar har preliminärt skattats till 101 000 st genom en annan undersökning med samma referenstidpunkt, Strukturundersökningen 2016. Detta innebär att 28 % av landets hästar finns på jordbruksföretag.

 

Figur B. Antal hästar, redovisning per län1 med 95-procentiga konfidensintervall. År 2010=Svart. År 2016=Rött.

1 Vi väljer här att publicera konfidensintervallet för Södermanlands län för år 2010 trots att medelfelet var högre än 35 %. Detta för att synliggöra även för det län att konfidensintervallen för år 2010 och 2016 överlappar varandra.

I figur B presenteras antalet hästar per län redovisat som konfidensintervall. Varje röd linje visar konfidensintervallet för respektive län avseende 2016 års skattning. De svarta konfidensintervallen avser 2010 års skattning. I mitten på respektive konfidensintervall ligger skattningen. Till exempel kan vi i figur A utläsa att det uppskattningsvis finns 15 000 hästar i Kalmar län och i mitten på det röda konfidensintervallet för Kalmar i figur B har vi 15 000 hästar. Med hjälp av figur B kan vi alltså på ett tydligt sätt se att förändringen av antalet hästar per län jämfört med 2010 års siffror inte är statistiskt säkerställd. För att förändringen ska vara statistisk säkerställd får inte 2010 respektive 2016 års konfidensintervall överlappa varandra, vilket de gör för alla län. Däremot är det statistiskt säkerställt att det till exempel finns fler hästar i Jönköpings län än i Blekinge län. De konfidensintervallen för år 2016 överlappar inte varandra. Läs mer om statistiskt säkerställd under ”Fakta om statistiken” på sidan 19.

Det finns flera orsaker till att medelfelen blir höga. Den största orsaken är att det på förhand finns väldigt lite informationsunderlag på anläggningsnivå om vart hästhållarna finns och hur många hästar de har. Vilket gör att det blir svårt att dela in undersökningspopulationen i homogena grupper (strata). Detta medför att andelen fastigheter med häst som påträffas i urvalet i varje strata är låg i förhållande till fastigheter utan häst. Detta i kombination med att spridningen på antalet hästar per hästhållare är stor vilket också resulterar i höga medelfel. En annan orsak är att det finns hästar på fastighetstyper som är ovanliga att hålla häst på. Detta bidrar också till höga medelfel.

 

Antal platser med häst

Antalet platser med häst har skattats till 76 800 år 2016, vilket är ca 1 % lägre än år 2010. Inte heller denna förändring är statistiskt säkerställd. Flest platser med häst fanns i Västra Götaland med 12 100 st. Minst antal platser med häst (1 300 st) fanns på Gotland. Det genomsnittliga antalet hästar per plats är 4,6 i riket.

Eftersom räkningsdatumet var den 2 juni var en del hästar ute på sommarbete. Sommarbetet kan vara på den fastighet hästen vanligtvis står uppstallad på men det kan också vara på en helt annan fastighet. Därför kallar vi det ”platser med häst” där vi påträffat hästar i vår undersökning. En plats definieras både i 2010 och 2016 års undersökning som en bebyggd eller obebyggd fastighet. Om flera personer hyr stall eller stallplats på en fastighet eller om flera personer har sina hästar på bete på samma fastighet och sköter sina hästar självständigt, räknas de ändå som endast en plats.

 

Tabell B. Antal hästar och platser med häst år 2016 fördelat efter typ av fastighet

Fastighetstyp

Antal hästar

Medelfel %

Antal platser med häst

Medelfel %

Lantbruksfastighet

237 500

5,8

51 500

3,6

Villa- och fritidshusfastighet

69 200

6,9

21 600

5,5

Övriga fastigheter¹

17 300

55,9

1 700

53,4

Fastigheter som inte kunde specificeras2

31 500

0,7

2 000

0,2

Riket

355 500

4,9

76 800

3,1


1 Här ingår till exempel obebyggda industrifastigheter och Specialenheter med sport- och idrottsanläggningar, vårdbyggnad samt allmän byggnad.

2 Här ingår hästar och platser med häst som finns i de 17 kommuner som ligger i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som skattas med hjälp av Djurskyddskontrollsregistret. Här ingår även hästar och platser med häst för ridskolor och turridningsföretag.

 

I tabell B ovan ser vi att den vanligaste typen av fastighet att hålla häst på är lantbruksfastighet. Den grupp av fastigheter som benämns ”Övriga fastigheter” i tabellen är de fastigheter som inte är så vanliga att hålla häst på. Vi brukar inte redovisa siffror där medelfelet överstiger 35 % men vi väljer här göra ett undantag för att synliggöra att denna grupp av fastigheter står för en relativt liten andel hästar men bidrar med höga medelfel.

 

Antal anläggningar med häst 2 juni

I 2016 års undersökning utökade vi enkäten med en fråga om det finns stall/lösdriftsanläggning för häst på fastigheten. Syftet var att likt 2004 års undersökning kunna skatta antalet anläggningar med häst i Sverige. För att komma med i dessa beräkningar ska fastigheten med stall/lösdriftsanläggning vara typkodad som en bebyggd fastighet.

Antalet anläggningar med häst 2 juni 2016 har skattats till 61 700 ± 4 100. Flest anläggningar med häst 2 juni år 2016 fanns i Västra Götaland (9 500 st).

Här ska man ha i åtanke att många hästar under sommaren är ute på sommarbete på annan fastighet än där de vanligtvis står uppstallade. Det medför att fastigheter som har anläggning för häst där alla hästar var ute på sommarbete 2 juni, men som under övrig tid på året finns uppstallade på fastigheten, inte blir inkluderade här.

 

Totalt antal hästanläggningar i Sverige

Eftersom vi lade till denna extra fråga, om det finns stall/lösdriftsanläggning för häst på fastigheten, kan vi också skatta det totala antalet anläggningar för häst som finns i Sverige år 2016. Här inkluderas alla fastigheter där man uppgett att det finns ett stall/lösdriftsanläggning oavsett om det samtidigt fanns häst där 2 juni eller ej. Även här är förutsättningen att fastigheten man uppgett att det finns en anläggning på ska vara typkodad som en bebyggd fastighet för att ingå i beräkningarna. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till om anläggningen är i behov av renovering eller ej för att möta dagens krav och regler för att vara godkänd att hålla häst i. I enkäten har vi inte heller fördefinierat vad som räknas som stall/lösdriftsanläggning.

Totalt finns 105 300 anläggningar för häst i Sverige. Även här är det i länen Västra Götaland och Skåne som det finns flest anläggningar.

 

Figur C. Antal anläggningar med häst och totalt antal anläggningar år 2016

I figur C redovisas antal anläggningar där det också fanns häst 2 juni 2016 samt totalt antal hästanläggningar i Sverige. I Norrland tycks beläggningen på befintliga hästanläggningar vara lägst. Här ska än en gång nämnas att antal anläggningar med häst kommer att öka när de hästar som är ute på sommarbete på annan fastighet åter kommer tillbaka till den fastighet där de vanligtvis står uppstallade.

 

 

Antal hästar och platser med häst efter tätort respektive glesbygd

Hästhållningen redovisas uppdelad på följande två grupper av orter där fastigheten finns.

Grupp 1: Större tätorter och tätortsnära områden.

Grupp 2: Mindre orter och glesbygd.

Undersökningen visar att 76 % av alla hästar och 71 % av alla platser med häst 2 juni 2016 finns inom större tätorter eller tätortsnära områden. Detta är ungefär samma andelar som man kom fram till i 2004 respektive 2010 års undersökning. Läs mer om vad som menas med större tätorter och tätortsnära områden under avsnittet ”Tätortsklass” under Fakta om statistiken.

 

Antal hästar på ridskolor

I figur C nedan redovisas antalet hästar som finns på landets ridskolor de år denna undersökning genomförts.

 

Figur D. Antal hästar på landets ridskolor år 2004, 2010 och 2016

Antalet hästar som finns på ridskolor har ökat från 16 300 år 2010 till 18 300 år 2016 vilket motsvarar en ökning med 12 %. Att det är en ökning är statistiskt säkerställt, men storleken på ökningen ska tolkas med viss försiktighet då ridskolorna i större utsträckning i 2010 års undersökning uppgav att deras hästar var iväg på sommarbete på annan fastighet vid räkningsdatumet 10 juni, att jämföra med räkningsdatumet 2 juni år 2016. Dessutom är det troligen så att ridskolorna idag i större utsträckning anpassar sig efter hur långt skolterminen sträcker sig in i juni.

Flest hästar på ridskolor finns i Stockholms län (3 100 st) följt av Västra Götaland (2 700 st). Se mer i tabell 1 hur antalet hästar på ridskolor är fördelat mellan länen.

 

Antal hästar per 1 000 invånare

Det genomsnittliga antalet hästar per 1 000 invånare för hela Sverige uppgår till 36. Endast 6 län har en lägre siffra. Likt 2010 års undersökning har Norrbottens och Stockholms län lägst antal hästar per 1 000 invånare, 12 respektive 23.

Också länet med flest hästar per 1 000 invånare var detsamma som i 2010 års undersökning, nämligen Gotland som enligt 2016 års skattning har 103 hästar per 1 000 invånare.

Även dessa siffror ska tolkas med försiktighet eftersom medelfelen för antalet hästar på länsnivå är höga.

 

Figur E. Antal hästar per 1000 invånare, redovisat per län