Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Hästar och anläggningar med häst 2016

JO 24 SM 1701, korrigerad version 2017-02-22

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal hästar 2010 och 2016, hästar på jordbruksföretag, ridskolor och per 1 000 invånare

2. Antal platser med häst 2010 och 2016

3. Antal anläggningar1 med häst 2016 och 2004, Totalt antal anläggningar 2016

4. Antal hästar efter tätort år 2016

5. Antal platser med häst efter tätort år 2016

 

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure