Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2014

JO 26 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fortsatt ökning av antalet ekologiska värphöns

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisas antal djur som är omställda till ekologisk produktion enligt gällande EU-regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från kontrollorganen kopplas till det statistiska Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet husdjur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Fortsatt ökning av antalet ekologiska värphöns

I tablå A och B redovisas antal omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för några djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kor för mjölkproduktion

32 519

36 435

44 727

47 843

48 193

46 902

Kor för uppfödning av kalvar

37 609

42 644

51 720

58 972

64 615

64 225

Kvigor, tjurar och stutar

54 618

63 512

74 070

78 480

87 255

83 822

Kalvar under 1 år

56 166

61 402

73 929

82 591

85 607

86 371

Nötkreatur totalt

180 912

203 993

244 446

267 886

285 670

281 320

Tackor och baggar

31 631

39 795

45 350

53 110

56 890

57 929

Lamm

36 893

47 761

52 381

60 160

61 870

63 738

Får och lamm totalt

68 524

87 556

97 731

113 270

118 760

121 667

Suggor och galtar

1 896

1 956

1 794

2 074

2 047

1 958

Slaktsvin över 20 kg

13 106

12 727

12 359

15 451

13 520

13 082

Smågrisar under 20 kg

5 717

5 159

4 792

4 456

4 981

4 626

Svin totalt

20 719

19 842

18 945

21 981

20 548

19 666

Värphöns

579 015

730 421

790 224

798 936

868 378

900 002

Slaktkycklingar

31 100

32 000

29 400

29 342

26 014

28 599


 

De djurslag där andelen djur inom ekologisk produktion överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska svinproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till någon procent av det totala antalet djur. Andelen ekologiska slaktkycklingar redovisas inte i tablå B men uppgår för närvarande till mindre än 0,5 % av det totala antalet slaktkycklingar i det svenska jordbruket. Gemensamt för den ekologiska svin- och slaktkycklingproduktionen är också att det inte skett någon större förändring i djurantalet de senaste åren.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kor för mjölkproduktion

9%

10%

13%

14%

14%

14%

Kor för uppfödning av kalvar

20%

22%

26%

31%

34%

34%

Nötkreatur totalt

12%

13%

16%

18%

19%

19%

Tackor och baggar

12%

15%

15%

18%

20%

20%

Får och lamm totalt

13%

15%

16%

19%

21%

21%

Suggor och galtar

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Svin totalt

1%

1%

1%

2%

1%

1%

Värphöns

11%

12%

12%

12%

13%

14%


 

Figur A. Antalet omställda ekologiska djur

Figur B. Andelen omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag. Antalet företag med nötkreatur ökade fram till 2013 för att minska något 2014. Antalet företag med får och lamm har ökat kontinuerligt under åren, dock endast marginellt mellan åren 2013 och 2014. Antalet företag med svin och fjäderfä har legat på en mer stabil nivå sedan 2009.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kor för mjölkproduktion

494

534

591

605

589

548

Kor för uppfödning av kalvar

1 271

1 489

1 804

2 078

2 236

2 223

Kvigor, tjurar och stutar

1 809

2 086

2 438

2 717

2 875

2 843

Kalvar under 1 år

1 797

2 041

2 399

2 656

2 798

2 758

Nötkreatur totalt

1 867

2 144

2 537

2 838

2 989

2 961

Tackor och baggar

452

552

668

753

849

860

Lamm

425

515

614

698

784

787

Får totalt

452

552

668

754

850

860

Suggor och galtar

30

33

33

30

33

32

Slaktsvin över 20 kg

32

33

36

35

33

37

Smågrisar under 20 kg

24

23

26

23

23

20

Svin totalt

40

44

44

40

42

43

Värphöns

77

90

96

87

78

83

Slaktkycklingar

3

3

3

3

3

5


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 56 % sedan 2009. År 2014 minskade dock antalet nötkreatur med 1,5 % jämfört med 2013 och uppgick till 281 300, vilket innebär att 19 % av antalet nötkreatur i Sverige föds upp med ekologiska produktionsmetoder.

Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2014 till 46 900 eller 14 % av det totala antalet mjölkkor. Mellan 2013 och 2014 minskade antalet ekologiska mjölkkor med 1 300 djur eller knappt 3 %.

År 2014 uppgick antalet omställda kor för uppfödning av kalvar till 64 200 eller 34 % av det totala antalet kor för detta ändamål i Sverige. Även antalet kor för uppfödning av kalvar minskade mellan 2013 och 2014, om än marginellt.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska nötkreatursbesättningar och genomsnittet för samtliga besättningar i Sverige. Av denna framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2014 var cirka 9 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 65 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2014.  

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kor för mjölkproduktion

 

  - ekologiska besättningar

65,8

68,2

75,7

79,1

81,8

85,6

  - samtliga besättningar

59,3

61,9

65,9

69,6

73,7

78,4

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

  - ekologiska besättningar

29,6

28,6

28,7

28,4

28,9

28,9

  - samtliga besättningar

16,1

16,2

16,6

16,9

17,0

17,5


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­land med drygt 70 000 djur, vilket framgår av tabell 1a i tabellbilagan. Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda ekologiska nötkreatur. Av figur C framgår att den största andelen omställda djur återfanns i Värmland där 37 % av nötkreaturen var omställda. Kalmar, Blekinge och Hallands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Västmanlands och Uppsala län där nästan en tredjedel av mjölkkorna var omställda till ekologisk produktion. Kalmar, Hallands och Norrbottens län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2014 i Värmlands län, 59 %, men ett flertal län har höga andelar. Blekinge och Skåne är de län som har lägst andelar, 8 % respektive 13 %.

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 121 700 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2014. Det är en ökning med 78 % jämfört med 2009.

Antalet tackor och baggar har ökat med 83 % sedan 2009 och 2014 uppgick antalet till 57 900. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet tackor och baggar med knappt 2 %.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ekologiska besättningar

70,0

72,1

67,9

70,5

67,0

67,4

Samtliga besättningar

31,1

31,7

31,6

31,9

32,4

32,2


 

Summerar man antalet omställda tackor och baggar i Östergötlands, Gotlands och Västra Götalands län så utgjorde de år 2014 drygt 42 % av antalet omställda tackor och baggar i Sverige. Av figur F framgår dock att andelen omställda tackor och baggar var störst i Östergötlands och Jämtlands län med 31 % respektive 26 %.

 

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar per län, procent

Svin

Antalet företag som bedriver ekologisk svinproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 har antalet varierat mellan 40 till 44 stycken. Antalet omställda ekologiska svin uppgick i juni 2014 till 19 700 vilket motsvarar cirka 1 % av det totala antalet svin. Andelen omställda suggor har sedan 2009 legat relativt konstant på drygt 1 % av det totala antalet suggor i det svenska jordbruket. År 2014 var 1 900 suggor omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

Antalet företag som bedriver ekologisk äggproduktion är få och har varierat något mellan åren. Däremot har antalet ekologiska värphöns ökat kraftigt. Mellan 2009 och 2014 ökade antalet ekologiska värphöns med närmare 321 000 eller 55 %. År 2014 var 900 000 värphöns omställda till ekologisk produktion vilket motsvarade en andel på 14 % av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. Andelen ekologiska slaktkycklingar är för närvarande mindre än 0,5 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige. Antalet har varierat en del mellan åren. Sedan 2009 har antalet legat mellan 26 000 och 32 000. Under 2014 ökade dock antalet något jämfört med 2013 och totalt fanns 28 600 ekologiska slaktkycklingar i juni.

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91