Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fortsatt ökning av antalet ekologiska värphöns

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi antal djur som är omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från kontrollorganen kopplas till det statistiska Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet djur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Beskrivning av statistiken”.

Fortsatt ökning av antalet ekologiska värphöns

I tablå A och B redovisas antal omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för några djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kor för mjölkproduktion

36 435

44 727

47 843

48 193

46 902

47 652

Kor för uppfödning av kalvar

42 644

51 720

58 972

64 615

64 225

64 383

Kvigor, tjurar och stutar

63 512

74 070

78 480

87 255

83 822

87 449

Kalvar under 1 år

61 402

73 929

82 591

85 607

86 371

86 290

Nötkreatur totalt

203 993

244 446

267 886

285 670

281 320

285 774

Tackor och baggar

39 795

45 350

53 110

56 890

57 929

58 284

Lamm

47 761

52 381

60 160

61 870

63 738

63 593

Får och lamm totalt

87 556

97 731

113 270

118 760

121 667

121 877

Suggor och galtar

1 956

1 794

2 074

2 047

1 958

2 787

Slaktsvin över 20 kg

12 727

12 359

15 451

13 520

13 082

17 456

Smågrisar under 20 kg

5 159

4 792

4 456

4 981

4 626

6 496

Svin totalt

19 842

18 945

21 981

20 548

19 666

26 739

Värphöns

730 421

790 224

798 936

868 378

900 002

1 114 159

Slaktkycklingar

32 000

29 400

29 342

26 014

28 599

52 410


 

De djurslag där andelen djur inom ekologisk produktion överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska svinproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till ett par procent av det totala antalet djur. Andelen ekologiska slaktkycklingar redovisas inte i tablå B men uppgår för närvarande till mindre än 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i det svenska jordbruket. Gemensamt för den ekologiska svin- och slaktkycklingproduktionen är dock att antalet djur ökade kraftigt 2015.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kor för mjölkproduktion

10%

13%

14%

14%

14%

14%

Kor för uppfödning av kalvar

22%

26%

31%

34%

34%

35%

Nötkreatur totalt

13%

16%

18%

19%

19%

19%

Tackor och baggar

15%

15%

18%

20%

20%

20%

Får och lamm totalt

15%

16%

19%

21%

21%

20%

Suggor och galtar

1%

1%

1%

1%

1%

2%

Svin totalt

1%

1%

2%

1%

1%

2%

Värphöns

12%

12%

12%

13%

14%

15%


 

Figur A. Antalet omställda ekologiska djur

Figur B. Andelen omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med nötkreatur ökade fram till 2013 för att därefter minska. Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014 för att sedan minska något till 2015. När det gäller svin och värphöns så har antalet företag varierat en del mellan åren. Mellan 2014 och 2015 ökade dock antalet företag.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kor för mjölkproduktion

534

591

605

589

548

530

Kor för uppfödning av kalvar

1 489

1 804

2 078

2 236

2 223

2 165

Kvigor, tjurar och stutar

2 086

2 438

2 717

2 875

2 843

2 791

Kalvar under 1 år

2 041

2 399

2 656

2 798

2 758

2 704

Nötkreatur totalt

2 144

2 537

2 838

2 989

2 961

2 885

Tackor och baggar

552

668

753

849

860

844

Lamm

515

614

698

784

787

763

Får totalt

552

668

754

850

860

845

Suggor och galtar

33

33

30

33

32

40

Slaktsvin över 20 kg

33

36

35

33

37

40

Smågrisar under 20 kg

23

26

23

23

20

26

Svin totalt

44

44

40

42

43

49

Värphöns

90

96

87

78

83

88

Slaktkycklingar

3

3

3

3

5

9


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 40 % sedan 2010. År 2015 ökade antalet nötkreatur med knappt 2 % jämfört med 2014 och uppgick till 285 800, vilket innebär att 19 % av antalet nötkreatur i Sverige föds upp med ekologiska produktionsmetoder.

Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2015 till 47 700 eller 14 % av det totala antalet mjölkkor. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet ekologiska mjölkkor
något.

År 2015 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 64 400
eller 35 % av det totala antalet kor för detta ändamål i Sverige. Detta var en marginell ökning jämfört med 2014.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och genomsnittet för samtliga besättningar i Sverige. Av denna framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2015 var knappt 11 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 68 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2015.  

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kor för mjölkproduktion

 

  - ekologiska besättningar

68,2

75,7

79,1

81,8

85,6

89,9

  - samtliga besättningar

61,9

65,9

69,6

73,7

78,4

81,3

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

  - ekologiska besättningar

28,6

28,7

28,4

28,9

28,9

29,7

  - samtliga besättningar

16,2

16,6

16,9

17,0

17,5

17,7


 

 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­land med drygt 70 000 djur, vilket framgår av tabell 1a i tabellbilagan. Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda ekologiska nötkreatur. Av figur C framgår att den största andelen omställda djur återfanns i Värmland där 41 % av nötkreaturen var omställda. Blekinge, Kalmar och Hallands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Västmanlands, Uppsala och Örebro län där nästan en tredjedel av mjölkkorna var omställda till ekologisk produktion. Kalmar och Hallands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

 

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2015 i Jämtlands och Värmlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne är de län som hade lägst andelar.

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 121 900 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2015 vilket innebär ett näst intill oförändrat antal sedan 2014. Sedan 2010 har dock antalet får och lamm ökat med nästan 40 %.

Antalet ekologiska tackor och baggar har ökat med 46 % sedan 2010 och 2015 uppgick antalet till 58 300. Mellan 2014 och 2015 ökade antalet med knappt 1 %.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ekologiska besättningar

72,1

67,9

70,5

67,0

67,4

69,1

Samtliga besättningar

31,7

31,6

31,9

32,4

32,2

31,8


 

Summerar man antalet omställda tackor och baggar i Östergötlands, Gotlands och Västra Götalands län så utgjorde de år 2015 knappt 41 % av antalet omställda tackor och baggar i Sverige. Av figur F framgår dock att andelen omställda tackor och baggar var störst i Östergötlands län med 28 %. Även i
Gotlands, Gävleborgs och Västernorrlands län låg andelarna över 25 %.

 

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar per län, procent

Svin

Antalet företag som bedriver ekologisk svinproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 till 44 stycken. 2015 ökade dock antalet till 49 stycken.

Antalet djur inom den ekologiska svinproduktionen har legat på en ganska stabil men låg nivå under flera år. 2015 ökade dock antalet ekologiska svin kraftigt och uppgick till 26 700, en ökning med 36 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska suggor ökade från 1 900 till 2 700 mellan åren 2014 och 2015, en ökning med över 40 %. Andelen ekologiska svin är dock fortfarande låg. 2015 var 2 % av det totala antalet svin omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

Antalet företag som bedriver ekologisk äggproduktion är få och har varierat något mellan åren. Däremot har antalet ekologiska värphöns ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2015 ökade antalet ekologiska värphöns med 383 700 eller 53 %. År 2015 var 1 114 200 värphöns omställda till ekologisk produktion vilket motsvarade en andel på 15 % av det totala antalet värphöns i Sverige. Jämfört med 2014 var detta en ökning med 24 %.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. Andelen ekologiska slaktkycklingar uppgick 2015 till knappt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige. Under 2015 ökade dock antalet företag med ekologisk slaktkycklingproduktion och antalet ekologiska slaktkycklingar ökade kraftigt. I juni 2015 var antalet ekologiska slaktkycklingar 52 400, en ökning med 83 % jämfört med 2014.

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91