Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2015

JO 26 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

I detta Statistiska meddelande redovisas antal djur som i juni 2015 var omställda till ekologisk produktion. Det betyder att djurhållningen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Så görs statistiken

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från de godkända kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs på följande sätt.

Kontrollorganen rapporterar årligen in uppgifter på företagsnivå för samtliga företag som är under kontroll avseende ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar därefter kontrollorganens uppgifter mot LBR. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR.

Anledningen till att Jordbruksverket använder uppgifter om djurantal från LBR är att mätmetoder och definitioner skiljer sig mellan LBR och kontrollorganen. Genom att använda djurantalet från LBR förbättras jämförbarheten med övrig officiell statistik över antal husdjur i Sverige. I dokumentet ”Beskrivning av statistiken” finns en mer detaljerad beskrivning av vilka företag som ingår i LBR.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken är beroende av:

-          kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket,

-          kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt

-          kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och LBR.

 

Kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket

Kontrollorganens uppgifter bedöms inte innehålla några täckningsfel. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma t.ex. i fall där kontrollorganen får en felaktig uppgift om innehav av ett visst djurslag eller att en felaktig uppgift om djurinnehav läses in i kontrollorganens system.

Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och då gjort korrigeringar, oftast efter kontakt med kontrollorganen. Bedömningen är att kvarstående fel från bearbetningsprocessen inte påverkar de övergripande resultaten.

 

Kvaliteten i LBR

Lantbruksregistrets uppgifter om antalet djur baseras på årliga urvalsundersökningar och, vart tredje år, en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag. Vid dessa undersökningar får jordbrukarna svara på frågor om djurinnehav i juni det aktuella året. För nötkreatur hämtas dock uppgifter om antalet djur från Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Uppgifterna om antalet nötkreatur i LBR baseras således alltid på uppgifter från samtliga jordbruksföretag.

För de år då totalundersökningar inte genomförs baseras uppgifterna om antalet får, svin och fjäderfä på urvalsundersökningar (djurräkningar). Svarsfrekvensen i djurräkningarna är mycket hög. Men eftersom det är urvalsundersökningar betyder det att det inte finns aktuella data över djurinnehav för samtliga företag. För de företag som inte ingår i djurräkningarna används senast kända värde från LBR i statistiken över ekologisk djurhållning. När det gäller svin ingår i stort sett samtliga företag i de årliga djurräkningarna, vilket gör att uppgifterna om antalet svin per företag är väl uppdaterade. När det gäller fjäderfä totalundersöks samtliga företag med mer än 1 000 fjäderfä och för får gäller att samtliga företag med mer än 100 får och lamm totalundersöks.

Mätfel kan förekomma om uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningarna är felaktiga. I enkätundersökningarna görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

När det gäller antal mjölkkor görs ett modellantagande som innebär att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni antas vara mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Kvaliteten i kopplingarna mellan kontrollorganens register och LBR

Kopplingarna mellan kontrollorganens kundregister och LBR görs genom person-/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, kundnummer i SAM och produktionsplatsnummer. När Jordbruksverket vart tredje år genomför en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag uppmanas jordbrukarna att även fylla i sitt kundnummer vid det kontrollorgan som anlitats för certifieringen av deras ekologiska produktion. Detta kundnummer kopplas sedan mot LBR och de uppgifter kontrollorganen levererar till Jordbruksverket årligen.

I stort sett samtliga företag från kontrollorganens register kan kopplas mot LBR. År 2015 kunde 1 företag inte kopplas mot LBR. Bedömningen är att detta företag inte påverkar statistiken på övergripande nivå. Vi vet också att det i vissa fall förekommer felkopplingar, som bland annat kan bero på att företagsbegreppen i LBR skiljer sig från kontrollorganens register över kunder. De båda ovan nämnda felkällorna bedöms inte påverka statistikens tillförlitlighet på riksnivå i någon större utsträckning. Däremot kan de i viss utsträckning påverka tillförlitligheten på detaljerad regional nivå och för detaljerade redovisningar av vissa djurslag.

Sammantagen bedömning av tillförlitligheten i statistiken

Sammantaget gör Jordbruksverket bedömningen att tillförlitligheten i statistiken är god och då främst för de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, t.ex. för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om svin och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan register vilket i viss utsträckning kan påverka statistikens tillförlitlighet och då särskilt på regional nivå. Detta är orsaken till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfä enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Jämförbarhet med övrig officiell statistik över antal djur

Metoden att använda LBR för att redovisa antalet djur omställda till ekologisk produktion gör att definitioner av djurslag, företag och tidpunkten för mätningen stämmer bättre överens med statistiken över det totala antalet djur i Sverige.

Antalet djur mäts för de företag som någon gång under året haft omställda djur. I praktiken innebär det att om ett företag får sin djurhållning omställd till ekologisk produktion i t.ex. november ett år så kommer detta företag med i statistiken som enligt metoden ska mäta antalet omställda djur i juni respektive år. Det betyder att den metod som används i viss mån överskattar antalet omställda djur och företag i juni.

Bra att veta

 

Annan statistik

Uppgifter om husdjur 2015 redovisas i JO 20 SM 1502 Husdjur i juni 2015, slutlig statistik.

Uppgifter om ekologisk animalieproduktion 2015 kommer att redovisas i
JO 27 SM 1601 Ekologisk animalieproduktion 2015 den 24 augusti 2016.

Uppgifter om ekologisk växtodling redovisas i JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015.

Uppgifter om skörd för ekologisk odling 2015 kommer att redovisas i JO 14 SM 1601 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015 den 29 juni 2016.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i JO 01 1601 Jordbruksstatistisk sammanställning 2016 med data om livsmedel - tabeller.

Delar av statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabaser (www.jordbruksverket.se under Statistik). I databasen finns även viss statistik på fördelad per kommun.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.