Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2016

JO 26 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Antalet ekologiska djur ökar på bred front

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi antal djur som är omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från kontrollorganen kopplas till det Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet djur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR. Genom att använda djurantalet från LBR förbättras jämförbarheten med övrig officiell statistik över antal husdjur i Sverige.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration”.

Antalet ekologiska djur ökar på bred front

I tablå A och B redovisas antal omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för ett urval av djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Kor för mjölkproduktion

36 400

47 800

48 200

46 900

47 700

49 100

Kor för uppfödning av kalvar

42 600

59 000

64 600

64 200

64 400

67 400

Kvigor, tjurar och stutar

63 500

78 500

87 300

83 800

87 400

89 500

Kalvar under 1 år

61 400

82 600

85 600

86 400

86 300

90 300

Nötkreatur totalt

204 000

267 900

285 700

281 300

285 800

296 300

Tackor och baggar

39 800

53 100

56 900

57 900

58 300

61 600

Lamm

47 800

60 200

61 900

63 700

63 600

69 100

Får totalt

87 600

113 300

118 800

121 700

121 900

130 700

Suggor och galtar

2 000

2 100

2 000

2 000

2 800

3 100

Slaktsvin över 20 kg

12 700

15 500

13 500

13 100

17 500

19 400

Smågrisar under 20 kg

5 200

4 500

5 000

4 600

6 500

6 400

Svin totalt

19 800

22 000

20 500

19 700

26 700

29 000

Värphöns

730 400

798 900

868 400

900 000

1 114 200

1 272 900

Slaktkycklingar

32 000

29 300

26 000

28 600

52 400

145 200


 

De djurslag där andelen djur inom ekologisk produktion överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska svin- och slaktkycklingproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till ett par procent av det totala antalet djur för respektive djurslag. Antalet ekologiska slaktkycklingar har dock ökat kraftigt under 2015 och 2016.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Kor för mjölkproduktion

10%

14%

14%

14%

14%

15%

Kor för uppfödning av kalvar

22%

31%

34%

34%

35%

35%

Nötkreatur totalt

13%

18%

19%

19%

19%

20%

Tackor och baggar

15%

18%

20%

20%

20%

22%

Får och lamm totalt

15%

19%

21%

21%

20%

23%

Suggor och galtar

1%

1%

1%

1%

2%

2%

Svin totalt

1%

2%

1%

1%

2%

2%

Värphöns

12%

12%

13%

14%

15%

16%

Slaktkyckling

0 %

0 %

0 %

0 %

1 %

2 %


 

Figur A. Antalet omställda ekologiska djur

Figur B. Andelen omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiska nötkreatur ökade fram till 2013 för att därefter minska 2014 och 2015. Under 2016 har dock antalet företag återigen ökat något. Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Efter en minskning 2015 ökade antalet företag 2016. När det gäller svin och värphöns så har antalet företag varierat en del mellan åren. Sedan 2014 har dock antalet företag ökat stadigt. Antalet företag med ekologisk slaktkycklinguppfödning är få. Under 2016 skedde dock en markant förändring då antalet uppfödare nästan dubblerades jämfört med 2015.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Kor för mjölkproduktion

534

605

589

548

530

525

Kor för uppfödning av kalvar

1 489

2 078

2 236

2 223

2 165

2 191

Kvigor, tjurar och stutar

2 086

2 717

2 875

2 843

2 791

2 804

Kalvar under 1 år

2 041

2 656

2 798

2 758

2 704

2 722

Nötkreatur totalt

2 144

2 838

2 989

2 961

2 885

2 903

Tackor och baggar

552

753

849

860

844

881

Lamm

515

698

784

787

763

803

Får totalt

552

754

850

860

845

882

Suggor och galtar

33

30

33

32

40

44

Slaktsvin över 20 kg

33

35

33

37

40

47

Smågrisar under 20 kg

23

23

23

20

26

33

Svin totalt

44

40

42

43

49

57

Värphöns

90

87

78

83

88

101

Slaktkycklingar

3

3

3

5

9

17


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 45 % sedan 2010. År 2016 ökade antalet med närmare 4 % jämfört med 2015 och uppgick därmed till 296 300, vilket innebär att 20 % av antalet nötkreatur i Sverige föddes upp med ekologiska produktionsmetoder.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade med 3 % mellan 2015 och 2016 och uppgick till 49 100. Det motsvarar 15 % av det totala antalet mjölkkor. Antalet företag har haft en nedåtgående trend sedan 2012 samtidigt som antalet ekologiska mjölkkor ökat något. Följaktligen har besättningsstorlekarna blivit betydligt större (tablå D).

År 2016 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 67 400
eller 35 % av det totala antalet kor för detta ändamål i Sverige. Jämfört med 2015 var detta en ökning med 3 000 kor eller knappt 5 %.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2016 var drygt 9 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 65 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2016.

 

 

 

 

 

 

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Kor för mjölkproduktion

 

 

  - ekologiska besättningar

68

79

82

86

90

93

  - samtliga besättningar

62

70

74

78

81

85

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

 

  - ekologiska besättningar

29

28

29

29

30

31

  - samtliga besättningar

16

17

17

17

18

19


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­land med drygt 71 000 djur (tabell 1a). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda ekologiska nötkreatur. Störst andel omställda djur återfanns i Värmland där 43 % av nötkreaturen var omställda (figur F). Blekinge, Kalmar och Hallands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro, Västmanlands och Uppsala län. Kalmar, Hallands och Gotlands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor. Det som inte framgår av figur D är att Västra Götaland stod för hela 27 % av det totala antalet ekologiska mjölkkor i Sverige 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2016 i Jämtlands och Värmlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne är de län som hade lägst andelar.

 

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 130 700 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2016 vilket innebär en ökning med drygt 7 % sedan 2015. Sedan 2010 har antalet får och lamm ökat med nästan 50 %. Antalet ekologiska tackor och baggar har ökat med närmare 55 % sedan 2010 och 2016 uppgick antalet till 61 600. Mellan 2015 och 2016 var ökningen 3 300 djur eller 6 %.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar

 

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Ekologiska besättningar

72

71

67

67

69

70

Samtliga besättningar

32

32

32

32

32

32


 

Summerar man antalet omställda tackor och baggar i Östergötlands, Gotlands och Västra Götalands län så utgjorde de 41 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2016. Andelen omställda tackor och baggar var störst i Östergötlands och Gävleborgs län (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar per län, procent

Svin

Antalet företag som bedriver ekologisk svinproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 till 44 stycken. 2015 ökade dock antalet till 49 och 2016 var antalet uppe i 57 företag.

Antalet djur inom den ekologiska svinproduktionen har legat på en ganska stabil men låg nivå under flera år. 2015 och 2016 ökade dock antalet ekologiska svin och uppgick 2016 till 29 000, en ökning med 47 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska suggor ökade från 2 700 till 3 000 mellan åren 2015 och 2016, en ökning med drygt 11 %. Andelen ekologiska svin är dock fortfarande låg. 2016 var 2 % av det totala antalet svin omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

År 2016 bedrev 101 företag ekologisk äggproduktion. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. År 2016 var 1 272 900 värphöns ekologiska vilket motsvarade en andel på 16 % av det totala antalet värphöns i Sverige. Jämfört med 2015 ökade antalet värphöns med 14 %.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. I juni 2016 var antalet ekologiska slaktkycklingar 145 200, en ökning med 177 % jämfört med 2015. Andelen ekologiska slaktkycklingar uppgick 2016 till knappt 2 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige.

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91