Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2017

JO 26 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fler ekologiska mjölkkor men färre värphöns

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi antal djur som är omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från
kontrollorganen kopplas mot Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet djur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR. Genom att använda djurantalet från LBR förbättras jämförbarheten med övrig officiell statistik över antal husdjur i Sverige.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumentet ”Kvalitetsdeklaration”.

Fler ekologiska mjölkkor men färre värphöns

I tablå A och B redovisas antal omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för ett urval av djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Kor för mjölkproduktion

36 400

48 200

46 900

47 700

49 100

52 900

Kor för uppfödning av kalvar

42 600

64 600

64 200

64 400

67 400

70 100

Kvigor, tjurar och stutar

63 500

87 300

83 800

87 400

89 500

91 600

Kalvar under 1 år

61 400

85 600

86 400

86 300

90 300

92 500

Nötkreatur totalt

204 000

285 700

281 300

285 800

296 300

307 100

Tackor och baggar

39 800

56 900

57 900

58 300

61 600

61 700

Lamm

47 800

61 900

63 700

63 600

69 100

65 000

Får totalt

87 600

118 800

121 700

121 900

130 700

126 700

Suggor och galtar

2 000

2 000

2 000

2 800

3 100

3 300

Slaktgrisar över 20 kg

12 700

13 500

13 100

17 500

19 400

19 500

Smågrisar under 20 kg

5 200

5 000

4 600

6 500

6 400

8 000

Grisar totalt

19 800

20 500

19 700

26 700

29 000

30 800

Värphöns

730 400

868 400

900 000

1 114 200

1 272 900

1 241 000

Slaktkycklingar

32 000

26 000

28 600

52 400

145 200

171 500


 

De djurslag där andelen ekologiskt hållna djur överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till ett par procent. Antalet ekologiska slaktkycklingar har dock ökat kraftigt mellan åren 2015 och 2017. En mer ingående beskrivning av utvecklingen för respektive djurslag återfinns längre fram i texten.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Kor för mjölkproduktion

10 %

14 %

14 %

14 %

15 %

16 %

Kor för uppfödning av kalvar

22 %

34 %

34 %

35 %

35 %

34 %

Nötkreatur totalt

13 %

19 %

19 %

19 %

20 %

20 %

Tackor och baggar

15 %

20 %

20 %

20 %

22 %

20 %

Får och lamm totalt

15 %

21 %

21 %

20%

23 %

21 %

Suggor och galtar

1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Grisar totalt

1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

Värphöns

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

Slaktkyckling

0 %

0 %

0 %

1 %

2 %

2 %


 

Figur A. Antal omställda ekologiska djur

 

Figur B. Andel omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiska nötkreatur ökade fram till 2013 för att därefter minska 2014 och 2015. Under 2016 och 2017 har dock antalet företag återigen ökat något. Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Efter en minskning 2015 ökade antalet företag 2016 för att återigen minska något 2017.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få men har sakta men säkert ökat de senaste åren. Även antalet värphönsföretag har ökat under flera år men 2017 minskade antalet företag. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. 2016 skedde dock en markant förändring då antalet uppfödare nästan fördubblades för att 2017 ligga kvar på ungefär samma antal.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Kor för mjölkproduktion

534

589

548

530

525

539

Kor för uppfödning av kalvar

1 489

2 236

2 223

2 165

2 191

2 210

Kvigor, tjurar och stutar

2 086

2 875

2 843

2 791

2 804

2 836

Kalvar under 1 år

2 041

2 798

2 758

2 704

2 722

2 723

Nötkreatur totalt

2 144

2 989

2 961

2 885

2 903

2 918

Tackor och baggar

552

849

860

844

881

860

Lamm

515

784

787

763

803

781

Får totalt

552

850

860

845

882

861

Suggor och galtar

33

33

32

40

44

49

Slaktgrisar över 20 kg

33

33

37

40

47

51

Smågrisar under 20 kg

23

23

20

26

33

40

Gris totalt

44

42

43

49

57

61

Värphöns

90

78

83

88

101

92

Slaktkycklingar

3

3

5

9

17

18


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med drygt 50 % sedan 2010. År 2017 ökade antalet med närmare 4 % jämfört med 2016 och uppgick till 307 100, vilket innebär att 20 % av antalet nötkreatur i Sverige var ekologiska.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade med 3 800, eller 8 %, mellan 2016 och 2017 och uppgick till 52 900. Det motsvarar 16 % av det totala antalet mjölkkor. Antalet företag har haft en nedåtgående trend mellan 2012 och 2016. 2017 ökade dock antalet företag. Under åren har besättningsstorlekarna ökat stadigt, vilket framgår av tablå D.

År 2017 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 70 100.
Det motsvarar 34 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Jämfört med 2016 var detta en ökning med närmare 2 700 kor eller knappt 4 %.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2017 var 10 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 60 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2017.

 

 

 

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Kor för mjölkproduktion

 

 

  - ekologiska besättningar

68

82

86

90

93

98

  - samtliga besättningar

62

74

78

81

85

89

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

 

  - ekologiska besättningar

29

29

29

30

31

32

  - samtliga besättningar

16

17

17

18

19

20


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­-land med 75 000 djur (tabell 1a). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda nötkreatur. Störst andel omställda djur återfanns i Värmland där 44 % av nötkreaturen var omställda (figur C). Blekinge, Kalmar och
Hallands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Västmanlands och Uppsala län.
Kalmar och Hallands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor. Det som inte framgår av figur D är att Västra Götaland stod för närmare 26 % av det totala antalet ekologiska mjölkkor i Sverige 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2017 i Jämtlands och Värmlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne var de län som hade lägst andelar.

 

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 126 700 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2017 vilket innebär en minskning med 3 % sedan 2016. Antalet tackor och baggar var dock relativt konstant medan antalet lamm minskade. Sedan 2010 har antalet ekologiskt hållna får och lamm ökat med nästan 45 %. Antalet ekologiska tackor och baggar har ökat med 55 % sedan 2010 och 2017 uppgick antalet till 61 700.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

 

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal tackor och baggar

 

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Ekologiska besättningar

72

67

67

69

70

72

Samtliga besättningar

32

32

32

32

32

33


 

Summerar man antalet omställda tackor och baggar i Östergötlands, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län så utgjorde de 50 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2017. Andelen omställda tackor och baggar var störst i Jämtlands och Gävleborgs län (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar per län, procent

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har dock antalet ökat stadigt och 2017 var antalet uppe i 61 företag.

Antalet djur inom den ekologiska grisproduktionen har legat på en ganska stabil men låg nivå under flera år. Efter 2014 har dock antalet ekologiskt hållna grisar ökat och uppgick 2017 till 30 800, en ökning med 6 % jämfört med 2016 och 56 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska suggor ökade med drygt 7 %
mellan åren 2016 och 2017. Andelen ekologiska grisar är dock fortfarande låg. 2017 var 2 % av det totala antalet grisar omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

År 2017 bedrev 92 företag ekologisk äggproduktion. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. 2017 minskade dock antalet höns med knappt 3 %, vilket motsvarar 31 800 djur. År 2017 var 1 241 000 värphöns ekologiska vilket motsvarade en andel på 17 % av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 men inte i samma omfattning. 18 företag bedrev ekologisk slaktkycklinguppfödning och antalet ekologiska slaktkycklingar uppgick till 171 500 i juni 2017, en ökning med 18 % jämfört med 2016. An­­delen ekologiska slaktkycklingar låg dock kvar på samma nivå, 2 %.

 

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91