Statens Jordbruksverk                                             3                                                      JO 26 SM 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 19 juni 2019.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.