Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2018

JO 26 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Fler ekologiska mjölkkor men färre slaktkycklingar

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi antal djur som i juni 2018 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk[1] för ekologisk djurhållning.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken produceras genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från
kontrollorganen kopplas mot Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet djur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR. Genom att använda djurantalet från LBR förbättras jämförbarheten med övrig officiell statistik över lantbrukets djur i Sverige.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning”.

Fler ekologiska mjölkkor men färre slaktkycklingar

I tablå A och B redovisas antalet omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige i juni respektive år. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för ett urval av djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Kor för mjölkproduktion

36 400

46 900

47 700

49 100

52 900

58 700

Kor för uppfödning av kalvar

42 600

64 200

64 400

67 400

70 100

75 000

Kvigor, tjurar och stutar

63 500

83 800

87 400

89 500

91 600

99 800

Kalvar under 1 år

61 400

86 400

86 300

90 300

92 500

98 700

Nötkreatur totalt

204 000

281 300

285 800

296 300

307 100

332 300

Tackor och baggar

39 800

57 900

58 300

61 600

61 700

63 000

Lamm

47 800

63 700

63 600

69 100

65 000

65 900

Får totalt

87 600

121 700

121 900

130 700

126 700

128 900

Suggor och galtar

2 000

2 000

2 800

3 100

3 300

3 600

Slaktgrisar över 20 kg

12 700

13 100

17 500

19 400

19 500

21 600

Smågrisar under 20 kg

5 200

4 600

6 500

6 400

8 000

8 400

Grisar totalt

19 800

19 700

26 700

29 000

30 800

33 600

Värphöns

730 400

900 000

1 114 200

1 272 900

1 241 000

1 283 100

Slaktkycklingar

32 000

28 600

52 400

145 200

171 500

128 400


 

De djurslag där andelen ekologiskt hållna djur överstiger 10 % är nötkreatur, får och lamm samt värphöns. Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till 1–2 procent. En mer ingående beskrivning av utvecklingen för respektive djurslag återfinns längre fram i texten.

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Kor för mjölkproduktion

10 %

14 %

14 %

15 %

16 %

18 %

Kor för uppfödning av kalvar

22 %

34 %

35 %

35 %

34 %

35 %

Nötkreatur totalt

13 %

19 %

19 %

20 %

20 %

22 %

Tackor och baggar

15 %

20 %

20 %

22 %

20 %

21 %

Får och lamm totalt

15 %

21 %

20 %

23 %

21 %

22 %

Suggor och galtar

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

3 %

Grisar totalt

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

2 %

Värphöns

12 %

14 %

15 %

16 %

17 %

17 %

Slaktkyckling

0 %

0 %

1 %

2 %

2 %

1 %


 

Figur A. Antal omställda ekologiska djur

Figur B. Andel omställda ekologiska djur, procent

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiska nötkreatur ökade fram till 2013 för att därefter minska 2014 och 2015. Under åren 2016–2018 har dock antalet företag återigen ökat. Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Därefter har antalet varierat. 2018 ökade antalet företag jämfört med 2017.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få men har sakta men säkert ökat de senaste åren. Även antalet värphönsföretag är få och uppgick 2018 till 97 stycken. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. 2016 skedde dock en markant förändring då antalet uppfödare nästan fördubblades för att sedan ligga kvar på ungefär samma antal 2017 och 2018.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Kor för mjölkproduktion

534

548

530

525

539

584

Kor för uppfödning av kalvar

1 489

2 223

2 165

2 191

2 210

2 330

Kvigor, tjurar och stutar

2 086

2 843

2 791

2 804

2 836

2 984

Kalvar under 1 år

2 041

2 758

2 704

2 722

2 723

2 859

Nötkreatur totalt

2 144

2 961

2 885

2 903

2 918

3 078

Tackor och baggar

552

860

844

881

860

888

Lamm

515

787

763

803

781

798

Får totalt

552

860

845

882

861

891

Suggor och galtar

33

32

40

44

49

48

Slaktgrisar över 20 kg

33

37

40

47

51

57

Smågrisar under 20 kg

23

20

26

33

40

38

Gris totalt

44

43

49

57

61

62

Värphöns

90

83

88

101

92

97

Slaktkycklingar

3

5

9

17

18

18


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 63 % sedan 2010. År 2018 ökade antalet med 8 % jämfört med 2017 och uppgick till 332 300, vilket innebär att 22 % av nötkreaturen i Sverige var ekologiska.

Antalet ekologiska mjölkkor ökade med 5 800, eller 11 %, mellan 2017 och 2018 och uppgick till 58 700. Det motsvarar 18 % av det totala antalet mjölkkor. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2013 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade dock antalet företag. Över tid har besättningsstorlekarna ökat stadigt, vilket framgår av tablå D.

År 2018 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 75 000.
Det motsvarar 35 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Jämfört med 2017 var detta en ökning med 5 000 kor eller 7 %.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2018 var cirka 10 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 52 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2018.

 

 

 

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Kor för mjölkproduktion

 

 

  - ekologiska besättningar

68

86

90

93

98

101

  - samtliga besättningar

62

78

81

85

89

92

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

 

  - ekologiska besättningar

29

29

30

31

32

32

  - samtliga besättningar

16

17

18

19

20

21


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­-land med 80 600 djur (tabell 1a). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda nötkreatur. Störst andel omställda djur återfanns i Värmland där 45 % av nötkreaturen var omställda (figur C). Blekinge, Kalmar och
Hallands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro, Uppsala och Västmanlands län. Kalmar och Kronobergs län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor. Det som inte framgår av figur D är att Västra Götaland stod för närmare 26 % av det totala antalet ekologiska mjölkkor i Sverige 2018.

 

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2018 i Jämtlands och Värmlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne var de län som hade lägst andelar.

 

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 128 900 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2018 vilket innebär en ökning med knappt 2 % sedan 2017. Sedan 2010 har antalet ekologiskt hållna får och lamm ökat med drygt 47 %. Antalet ekologiska tackor och baggar har ökat med 58 % sedan 2010 och 2018 uppgick antalet till 63 000.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

 

 

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal baggar och tackor

 

2010

2014

2015

2016

2017

2018

Ekologiska besättningar

72

67

69

70

72

71

Samtliga besättningar

32

32

32

32

33

32


 

Summerar man antalet omställda baggar och tackor i Östergötlands, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län så utgjorde de 48 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2018. Andelen omställda baggar och tackor var störst i Jämtlands, Stockholms och Gävleborgs län (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska baggar och tackor per län, procent

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har dock antalet ökat och 2018 var antalet uppe i 62 företag.

Antalet djur inom den ekologiska grisproduktionen låg på en ganska stabil men låg nivå under flera år. Efter 2014 har dock antalet ekologiskt hållna grisar ökat och uppgick i juni 2018 till 33 600, en ökning med 9 % jämfört med 2017 och 71 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska suggor ökade med drygt 7 %
mellan åren 2017 och 2018. Andelen ekologiska grisar är dock fortfarande låg. 2018 var 2 % av det totala antalet grisar omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

År 2018 bedrev 97 företag ekologisk äggproduktion. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. 2017 minskade antalet höns något för att återigen öka 2018. År 2018 var 1 283 100 värphöns ekologiska, en ökning med 3 % jämfört med 2017, vilket motsvarade en andel på 17 % av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 men inte i samma omfattning. 2018 uppgick antalet kycklingar till 128 400, en minskning med 43 000 eller 25 % jämfört med 2017. Antalet producenter av ekologiska slaktkycklingar var dock oförändrat jämfört med 2017, 18 stycken. An­­delen ekologiska slaktkycklingar, av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige, uppgick till drygt 1 %.

 [1] Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91