Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Statistikens omfattning
Färre ekologiska mjölkkor och får

Statistikens omfattning

I detta Statistiska meddelande redovisar vi antal djur som i juni 2019 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning. Djurhållningen ska vara kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.
I Sverige finns tre kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer reglerna för ekologisk produktion. Dessa är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Vi tar fram statistiken genom att uppgifter om kunder och djurinnehav från
kontrollorganen kopplas mot Lantbruksregistret (LBR). På så sätt identifieras företag i LBR som bedriver ekologisk djurhållning. De statistiska uppgifterna om antalet djur som är omställda till ekologisk produktion baseras sedan på respektive företags djurantal i LBR.

Mer information om begrepp, definitioner, jämförbarhet med annan statistik och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Fakta om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning”.

Färre ekologiska mjölkkor och får

I tablå A och B redovisas antalet omställda ekologiska djur respektive andelen omställda djur i förhållande till det totala antalet djur i Sverige. Utvecklingen av antalet omställda djur och andelen omställda djur redovisas även i figur A och B för ett urval av djurslag.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Kor för mjölkproduktion

36 400

47 700

49 100

52 900

58 700

56 700

Kor för uppfödning av kalvar

42 600

64 400

67 400

70 100

75 000

74 800

Kvigor, tjurar och stutar

63 500

87 400

89 500

91 600

99 800

102 900

Kalvar under 1 år

61 400

86 300

90 300

92 500

98 700

98 800

Nötkreatur totalt

204 000

285 800

296 300

307 100

332 300

333 200

Tackor och baggar

39 800

58 300

61 600

61 700

63 000

59 700

Lamm

47 800

63 600

69 100

65 000

65 900

59 500

Får totalt

87 600

121 900

130 700

126 700

128 900

119 200

Suggor och galtar

2 000

2 800

3 100

3 300

3 600

3 600

Slaktgrisar över 20 kg

12 700

17 500

19 400

19 500

21 600

24 200

Smågrisar under 20 kg

5 200

6 500

6 400

8 000

8 400

8 800

Grisar totalt

19 800

26 700

29 000

30 800

33 600

36 600

Värphöns

730 400

1 114 200

1 272 900

1 241 000

1 283 100

1 261 000

Slaktkycklingar

32 000

52 400

145 200

171 500

128 400

134 600


 

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen, mätt i andel djur, uppgår endast till 1–3 %. För övriga djurslag är andelen ekologiskt hållna djur betydligt högre. En mer ingående beskrivning av utvecklingen för respektive djurslag återfinns längre fram i texten.

 

Tablå B. Andel omställda ekologiska djur i förhållande till totalt antal djur i riket

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Kor för mjölkproduktion

10 %

14 %

15 %

16 %

18 %

19 %

Kor för uppfödning av kalvar

22 %

35 %

35 %

34 %

35 %

36 %

Nötkreatur totalt

13 %

19 %

20 %

20 %

22 %

23 %

Tackor och baggar

15 %

20 %

22 %

20 %

21 %

22 %

Får och lamm totalt

15 %

20 %

23 %

21 %

22 %

22 %

Suggor och galtar

1 %

2 %

2 %

2 %

3 %

3 %

Grisar totalt

1 %

2 %

2 %

2 %

2 %

3 %

Värphöns

12 %

15 %

16 %

17 %

17 %

14 %

Slaktkyckling

0 %

1 %

2 %

2 %

1 %

1 %


 

Figur A. Antal omställda ekologiska djur

Figur B. Andel omställda ekologiska djur, procent

 

 

I tablå C redovisas antal företag med omställd ekologisk produktion per djurslag i juni respektive år. Antalet företag med ekologiskt hållna nötkreatur har ökat stadigt sedan 2009, med undantag för åren 2014 och 2015 då antalet företag minskade något. Antalet företag med får och lamm ökade fram till 2014. Därefter har antalet legat mellan 845 och 891 företag. 2019 minskade antalet företag jämfört med 2018.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få men har sakta men säkert ökat. Även antalet värphönsföretag är få och uppgick 2019 till 95 stycken. Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av mycket liten omfattning. 2016 fördubblades dock antalet uppfödare och har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå.

Tablå C. Antal företag med omställda ekologiska djur

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Kor för mjölkproduktion

534

530

525

539

584

580

Kor för uppfödning av kalvar

1 489

2 165

2 191

2 210

2 330

2 386

Kvigor, tjurar och stutar

2 086

2 791

2 804

2 836

2 984

3 022

Kalvar under 1 år

2 041

2 704

2 722

2 723

2 859

2 886

Nötkreatur totalt

2 144

2 885

2 903

2 918

3 078

3 133

Tackor och baggar

552

844

881

860

888

864

Lamm

515

763

803

781

798

764

Får totalt

552

845

882

861

891

865

Suggor och galtar

33

40

44

49

48

51

Slaktgrisar över 20 kg

33

40

47

51

57

56

Smågrisar under 20 kg

23

26

33

40

38

38

Gris totalt

44

49

57

61

62

63

Värphöns

90

88

101

92

97

95

Slaktkycklingar

3

9

17

18

18

19


 

Nötkreatur

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 63 % sedan 2010. År 2019 ökade antalet med knappt 1 000 djur jämfört med 2018 och uppgick till 333 200, vilket innebär att 23 % av nötkreaturen i Sverige var ekologiska.

Antalet ekologiska mjölkkor minskade med 2 000, eller 3 %, mellan 2018 och 2019 och uppgick till 56 700 djur. Det motsvarar 19 % av det totala antalet mjölkkor. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2013 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade dock antalet företag, ett resultat av ökad efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och mejeriernas rekrytering av nya ekoproducenter ett par år dessförinnan. 2019 minskade antalet företag något. Över tid har besättningsstorlekarna ökat stadigt men med en liten minskning 2019, vilket framgår av tablå D.

År 2019 uppgick antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar till 74 800.
Det motsvarar 36 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Antalet var i stort sett oförändrat jämfört med 2018.

I tablå D redovisas de genomsnittliga besättningsstorlekarna för ekologiska
nötkreatursbesättningar och för samtliga besättningar i Sverige. Av tablån framgår att de ekologiska mjölkbesättningarna 2019 var cirka 4 % större i genomsnitt. De ekologiska besättningarna med kor för uppfödning av kalvar var 53 % större än genomsnittet för samtliga besättningar i riket 2019.

 

 

 

Tablå D. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal kor

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Kor för mjölkproduktion

 

 

  - ekologiska besättningar

68

90

93

98

101

98

  - samtliga besättningar

62

81

85

89

92

94

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

 

 

  - ekologiska besättningar

29

30

31

32

32

31

  - samtliga besättningar

16

18

19

20

21

20


 

Det län som hade störst antal omställda ekologiska nötkreatur var Västra Göta­-land med 80 600 djur (tabell 1a). Däremot hade Västra Götaland inte den största andelen omställda nötkreatur som istället återfanns i Värmland där 46 % av nötkreaturen var omställda (figur C). Blekinge, Kalmar och
Gotlands län hade de lägsta andelarna omställda nötkreatur.

Figur C. Andel omställda ekologiska nötkreatur per län, procent

I figurerna D och E redovisas andelen omställda mjölkkor respektive omställda kor för uppfödning av kalvar per län. Både vad gäller antal mjölkkor och antal kor för uppfödning av kalvar hade Västra Götaland i särklass flest omställda djur. I båda fallen stod Västra Götaland för 24 % av det totala antalet ekologiskt hållna djur. Sett till andelen omställda djur blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro, Dalarna och Västmanlands län. Kalmar och Gotlands län är exempel på län med liten andel omställda mjölkkor.

 

Figur D. Andel omställda ekologiska mjölkkor per län, procent

Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2019 i Jämtlands, Södermanlands och Värmlands län, men ett flertal län hade höga andelar. Blekinge och Skåne var de län som hade lägst andelar.

 

Figur E. Andel omställda ekologiska kor för uppfödning av kalvar per län, procent

Får och lamm

Totalt var 119 200 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2019 vilket innebär en minskning med knappt 8 % sedan 2018. Sedan 2010 har antalet ekologiskt hållna får och lamm ökat med 36 %. Om vi bara tittar på antalet ekologiska tackor och baggar så har de ökat med 50 % sedan 2010 för att år 2019 uppgå till 59 700.

Av tablå E framgår att besättningarna på företag med omställd ekologisk fårproduktion är avsevärt större än den genomsnittliga besättningsstorleken för samtliga fårbesättningar i Sverige.

 

 

Tablå E. Genomsnittliga besättningsstorlekar, antal baggar och tackor

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Ekologiska besättningar

72

69

70

72

71

69

Samtliga besättningar

32

32

32

33

32

33


 

Summerar man antalet omställda baggar och tackor i Östergötlands, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län så utgjorde de 49 % av det totala antalet omställda tackor och baggar i Sverige 2019. Andelen omställda baggar och tackor var störst i Gävleborgs, Stockholms och Västernorrlands län (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska baggar och tackor per län, procent

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har antalet ökat och 2019 var antalet uppe i 63 företag.

Antalet djur inom den ekologiska grisproduktionen låg på en ganska stabil men låg nivå under flera år. Från år 2015 har antalet ekologiskt hållna grisar ökat och uppgick i juni 2019 till 36 600, en ökning med 9 % jämfört med 2018 och 86 % jämfört med 2014. Antalet ekologiska suggor ökade med 2 % mellan åren 2018 och 2019. Andelen ekologiska grisar är dock fortfarande låg. 2019 var knappt 3 % av det totala antalet grisar omställda till ekologisk produktion.

Fjäderfä

År 2019 bedrev 95 företag ekologisk äggproduktion. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet ekologiska värphöns med 542 400 stycken eller 74 %. Därefter har antalet varit mer stabilt, även om antalet minskade med 2 % mellan 2018 och 2019. År 2019 var 1 261 000 värphöns ekologiska, vilket motsvarade en andel på 14 % av det totala antalet värphöns i Sverige.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. 2016 ökade dock antalet producenter från 9 till 17 stycken och antalet slaktkycklingar ökade kraftigt. Ökningen fortsatte 2017 om än inte i samma omfattning. 2018 minskade däremot antalet slaktkycklingar kraftigt. 2019 uppgick antalet ekologiskt hållna slaktkycklingar till 134 600 en ökning med 5 % jämfört med 2018. An­­delen ekologiska slaktkycklingar uppgick till drygt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige.