Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2019

JO 26 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

I detta Statistiska meddelande redovisas antal djur som i juni 2018 var omställda till ekologisk produktion. Det betyder att djurhållningen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

I praktiken innebär detta att de produkter som djurhållningen resulterar i får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Så görs statistiken

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från de godkända kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs genom att kontrollorganen årligen rapporterar in uppgifter på företagsnivå för samtliga företag som är under kontroll avseende ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar dessa uppgifter mot LBR, som innehåller information om antalet djur i juni på respektive företag. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR.

Anledningen till att Jordbruksverket använder uppgifter om djurantal från LBR är att mätmetoder och definitioner skiljer sig mellan LBR och kontrollorganen. Genom att använda djurantalet från LBR förbättras jämförbarheten med övrig officiell statistik om lantbrukets djur i Sverige. I dokumentet ”Kvalitetsdeklaration” finns en mer detaljerad beskrivning av vilka företag som ingår i LBR.

Statistikens tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken är beroende av:

-          kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket,

-          kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt

-          kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och LBR.

 

Kvaliteten i kontrollorganens rapportering till Jordbruksverket

Bedömningen är att kontrollorganens uppgifter i mycket liten omfattning innehåller täckningsfel. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma till exempel i fall där kontrollorganen får en felaktig uppgift om innehav av ett visst djurslag eller att en felaktig uppgift om djurinnehav läses in i kontrollorganens system.

Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat felaktigheter av denna typ och då gjort korrigeringar, oftast efter kontakt med kontrollorganen. Bedömningen är att kvarstående fel från bearbetningsprocessen inte påverkar de övergripande resultaten.

Kvaliteten i LBR

Lantbruksregistrets uppgifter om antalet djur baseras på årliga urvalsundersökningar och, vart tredje år, en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag. Vid dessa undersökningar får jordbrukarna svara på frågor om djurinnehav i juni det aktuella året. För nötkreatur hämtas dock uppgifter om antalet djur från Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Uppgifterna om antalet nötkreatur i LBR baseras således alltid på uppgifter från samtliga jordbruksföretag.

För de år då totalundersökningar inte genomförs baseras uppgifterna om antalet får, grisar och fjäderfä på urvalsundersökningar (djurräkningar). Svarsfrekvensen i djurräkningarna är mycket hög. Men eftersom det är urvalsundersökningar betyder det att det inte finns aktuella data över djurinnehav för samtliga företag. För de företag som inte ingår i djurräkningarna används senast kända värde från LBR i statistiken över ekologisk djurhållning. När det gäller grisar ingår i stort sett samtliga företag i de årliga djurräkningarna, vilket gör att uppgifterna om antalet grisar per företag är väl uppdaterade. När det gäller fjäderfä totalundersöks samtliga företag med fler än 1 000 fjäderfä och för får gäller att samtliga företag med fler än 100 får och lamm totalundersöks.

Mätfel kan förekomma om uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningarna är felaktiga. I enkätundersökningarna görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras både i fält och genom administrativa kontroller.

När det gäller antal mjölkkor görs ett modellantagande som innebär att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni antas vara mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Kvaliteten i kopplingarna mellan kontrollorganens register och LBR

Kopplingarna mellan kontrollorganens kundregister och LBR görs genom person-/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, kundnummer i SAM och produktionsplatsnummer. När Jordbruksverket vart tredje år genomför en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag uppmanas jordbrukarna att även fylla i sitt kundnummer vid det kontrollorgan som anlitats för certifieringen av deras ekologiska produktion. Detta kundnummer kopplas sedan mot LBR och de uppgifter kontrollorganen levererar till Jordbruksverket årligen.

I stort sett samtliga företag från kontrollorganens register kan kopplas mot LBR. År 2019 kunde ett företag inte kopplas mot LBR och finns därmed inte med i statistiken. Bedömningen är att detta företag inte påverkar statistiken på övergripande nivå. Vi vet också att det i vissa fall förekommer felkopplingar, som bland annat kan bero på att företagsbegreppen i LBR skiljer sig från kontrollorganens register över kunder. De båda ovan nämnda felkällorna bedöms inte påverka statistikens tillförlitlighet på riksnivå i någon större utsträckning. Däremot kan de i viss utsträckning påverka tillförlitligheten på detaljerad regional nivå och för detaljerade redovisningar av vissa djurslag.

Sammantagen bedömning av tillförlitligheten i statistiken

Sammantaget gör Jordbruksverket bedömningen att tillförlitligheten i statistiken är god och då främst för de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om grisar och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan register vilket i viss utsträckning kan påverka statistikens tillförlitlighet och då särskilt på regional nivå. Detta är orsaken till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfän enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Jämförbarhet med övrig officiell statistik över antal djur

Metoden att använda LBR för att redovisa antalet djur omställda till ekologisk produktion gör att definitioner av djurslag, företag och tidpunkten för mätningen stämmer bättre överens med statistiken över det totala antalet djur i Sverige.

Antalet djur mäts för de företag som någon gång under året haft omställda djur. I praktiken innebär det att om ett företag får sin djurhållning omställd till eko-logisk produktion i till exempel november ett år så kommer detta företag med i statistiken som enligt metoden ska mäta antalet omställda djur i juni respektive år. Det betyder att den metod som används i viss mån överskattar antalet omställda djur och företag i juni.

Bra att veta

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Annan statistik

Uppgifter om lantbrukets djur 2019 redovisas i JO 20 SM 1901 Lantbrukets djur i juni 2019.

Ekologisk animalieproduktion 2019 (JO0115)redovisas den 20 augusti 2020 på Jordbruksverkets webbplats.

Uppgifter om ekologisk växtodling 2019 redovisas i JO 13 SM 2001 Ekologisk växtodling 2020.

Skörd för ekologisk odling 2019 redovisas i JO 14 SM 2001 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019. Publicering sker den 24 juni 2020.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i Jordbruksstatistisk sammanställning 2020 med data om livsmedel - tabeller. Publicering sker den 14 augusti 2020.

Statistiken publiceras även i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se under Statistik).

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration samt i dokumentet Statistikens framställning.