STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:01

 

Antal grisar i december 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Undersökning om antalet grisar i december
Färre företag med grisar i december 2017 jämfört med juni 2017.

Undersökning om antalet grisar i december

Sverige har som skyldighet att lämna uppgifter om hur många grisar det finns i landet till EU för såväl ett datum i juni som ett datum i december månad. Uppgifterna används i EU för bland annat prognoser av produktion. Sedan 2002 har Sverige endast gjort undersökningen som ligger bakom resultaten i juni månad och använt en faktor för relationen mellan juni och december enligt förhållandet 2001 som framskrivning av decemberresultaten varje år. I takt med att åren går kan denna modell med rätta ha förlorat sin trovärdighet. Därav har det i december 2017 gjorts en ny undersökning avseende djurantalet i december. Det är en undersökning som inte kommer att upprepas inom de närmaste åren men resultaten från undersökningen kommer att användas för att skapa en ny, uppdaterad modell för framtida uppskattningar av grisantal i december månad. För 2017 kommer det även vara dessa resultat som ligger till grund för redovisning till EU (Eurostat).

Färre företag med grisar i december 2017 jämfört med juni 2017.

Det finns främst två syften med denna undersökning. Dels att undersöka antalet grisar i december 2017 men också att utvärdera och förbättra den modell som i dagsläget används övriga år för att uppskatta antalet grisar i december.

Totalt så uppskattas antalet grisar i december 2017 uppgå till 1 382 300 stycken vilket ska jämföras med undersökningen i juni månad då antalet grisar uppskattades till 1 362 000 st. En ökning som inte är statistiskt signifikant. Det är dock endast antalet slaktgrisar som uppskattas vara fler i december än i juni vilket kan ses i tabell 1. För övriga kategorier är antalet färre i december än i juni månad. Uppgifterna ska dock tolkas mot att de förändringar som skett inte är statistiskt signifikanta.

Antalet företag med grisar är uppskattningsvis betydlig färre i juni 2017 jämfört med i december samma år. Förändringen är statistiskt signifikant.

 

1. Antal grisar i juni respektive december 2017

1. Number of pigs in June and December 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

 

Antal grisar

 

Antal företag med grisar

 

Juni 2017

December 2017

 

Juni 2017

December 2017

Galtar

1 574

3,8

1 474

10,3

648

4,2

545

5,5

 

Suggor

139 627

1,1

131 478

2,7

806

3,7

717

4,1

 

Slaktgrisar

836 002

0,9

870 243

1,4

1 014

2,9

903

3,4

 

Smågrisar

384 731

0,9

379 149

1,8

637

5,5

559

4,9

 

Summa gris

1 361 934

0,8

1 382 344

0,9

1 272

3,0

1 082

2,5

 

 

Tittar man på regionala variationer enligt tabell 2 och 3 så finns de flesta grisarna i Götalands södra slättbygder medan antalet företag med grisar är flest i Götalands skogsbygder. Det betyder följaktligen att den genomsnittliga besättningsstorleken är betydligt större i Götalands södra slättbygder än i Götalands Skogsbygder, uppskattningsvis 1 821 mot 670 grisar per företag. I genomsnitt för landet ligger besättningsstorleken på 1 278 grisar per företag. I juni 2017 var den genomsnittliga besättningsstorleken 1 071 grisar per företag.

 

2. Antal avels- och slaktgrisar i december 2017

2. Number of breeding and fattening pigs in December 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktgrisar,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Summa gris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

295

5,5

39 103

6,1

204 236

4,8

111 440

6,7

355 074

5,0

Götalands mellanbygder

217

9,5

23 892

7,3

170 013

5,6

70 465

7,6

264 589

5,7

Götalands norra slättbygder

200

8,5

28 768

9,5

219 072

5,6

82 539

7,4

330 581

5,4

Svealands slättbygder

151

11,7

18 551

9,6

132 053

6,7

53 152

8,7

203 097

6,3

Götalands skogsbygder

447

26,8

15 071

8,8

96 238

8,7

41 586

8,8

153 432

7,8

Mellersta Sveriges skogsb.

88

41,1

2 879

19,2

18 791

16,1

8 875

17,8

30 633

14,7

Nedre Norrland

20

44,0

1 050

32,6

14 174

17,3

5 849

23,7

21 093

17,6

Övre Norrland

56

46,2

2 164

22,5

15 696

27,0

5 241

21,9

23 157

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2017

1 474

10,3

131 478

2,7

870 243

1,4

379 149

1,8

1 382 344

0,9

Juni 2017

1 574

3,8

139 627

1,1

836 002

0,9

384 731

0,9

1 361 934

0,8

 

3. Antal företag med avels- och slaktgrisar i december 2017

3. Number of holdings with breeding and fattening pigs in December 2017

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent and italics after each figure

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktgrisar,
20 kg och
däröver

Smågrisar, under 20 kg

Grisar,

totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

113

4,7

128

6,9

184

3,4

125

7,0

195

3,9

Götalands mellanbygder

95

15,7

118

15,7

168

9,8

110

14,8

186

8,4

Götalands norra slättbygder

67

11,9

84

14,5

173

9,0

72

5,9

187

5,4

Svealands slättbygder

44

8,9

67

16,9

112

10,1

75

15,1

115

7,4

Götalands skogsbygder

132

17,4

201

14,2

141

14,0

120

16,5

229

10,2

Mellersta Sveriges skogsb.

33

44,8

44

39,8

28

38,2

14

18,0

74

17,8

Nedre Norrland

18

58,4

31

45,8

53

30,4

32

43,7

53

32,0

Övre Norrland

43

37,2

44

35,9

44

35,9

12

22,1

44

29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2017

545

5,5

717

4,1

903

3,4

559

4,9

1 082

2,5

Juni 2017

648

4,2

806

3,7

1 014

2,9

637

5,5

1 272

3,0

 

Undersökningar över antalet grisar i december gjordes under åren 1996 och 2001 samtidigt som även antalet grisar undersöktes i juni månad samma år. Studeras resultaten från dessa undersökningar och den skillnad som fanns mellan december och juni så framkommer ett ganska otydligt mönster. Det finns inget solklart samband mellan antalet grisar i december och juni. I tabell 4 presenteras de relativa skillnaderna mellan december och juni månads uppskattningar för de år som två separata undersökningar gjorts. Observera att alla uppskattningar är behäftade med medelfel vilket naturligtvis påverkar resultaten och försvårar slutsatserna.

Resultaten visar att den modell som använts för att uppskatta antalet grisar i december inte på ett tillräckligt bra sätt tar hänsyn till alla faktorer som påverkar hur djurantalet förändras mellan juni och december månad. Även om den relativa jämförelsen mellan 2001 och 2017 inte är speciellt stor så visar åren mellan 1996 och 2000 på att det inte är något jämnt mönster mellan hur antalet djur förändras mellan juni och december månad. Det finns anledning att titta på alternativa metoder för att modellera antalet grisar i december. Till hjälp för detta skulle slaktregistret kunna vara användbart men även andra register ska utredas.

 

4. Relativ skillnad mellan antalet grisar i december och juni

4. Relative difference between the number of pigs in December and June

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2017

Galtar

-13%

4%

11%

8%

-1%

-4%

-6%

Suggor

-2%

-2%

-7%

-6%

2%

1%

-6%

Slaktgrisar

-1%

4%

7%

-2%

-2%

3%

4%

Smågrisar

-1%

-6%

-5%

-8%

0%

-2%

-1%

Summa gris

-1%

0%

2%

-4%

-1%

2%

2%