STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2018:01

 

Antal grisar i december 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
 

Fakta om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. Att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år har varit en del av denna redovisning. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och gris en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige enligt EU:s regler även undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen avseende nötkreatur med ny metod, som innebär att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes av en modellberäkning.

 

Så görs statistiken

Undersökningen i december 2017 baseras på ett urval av jordbruksföretag som enligt tidigare undersökningar och/eller från jordbruksverkets djur- och slaktregister kan bedömas ha grisar. Totalt gjordes ett slumpmässigt stratifierat urval på 828 företag med tyngdpunkt på de jordbruk som kan antas ha många grisar.

Undersökningen i juni avseende grisar ingår i en större djurräkning där även får, höns samt kycklingar är inkluderade. Denna undersökning gick ut till ett stratifierat slumpmässigt urval på ca 6 400 jordbruksföretag från lantbruksregistret avseende 2016 (LBR 2016) kompletterat med företag från administrativa register över gris-, får- och fjäderfäföretag. Populationen har stratifierats efter antal grisar, antal får, antal höns (inkl. kycklingar) samt geografisk region. Strata innehållande företag med många djur av olika slag har totalundersökts. Urvalets fördelning på övriga strata har gjorts så att EU:s precisionskrav för undersökningen kan uppfyllas med minsta möjliga antal respondenter.

För båda undersökningarna har utskicket gjorts per post med möjlighet för respondenten att besvara undersökningen på pappersblankett alternativt ett webbformulär.

Bestämmelser för djurräkningar inom EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1165/2008 om djurräkningar, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) NR 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur.

 

Statistikens tillförlitlighet

Såväl juni som decemberresultaten bygger på urvalsundersökningar. I dessa förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel och mätfel. Av dessa fel torde i första hand urvalsfelen påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten mäts kvantitativt enbart genom redovisning av precisionen i värdena, vilket främst avspeglar urvalsfelet. Medelfelet är tämligen lågt, särskilt på riksnivå, i denna djurräkning och uppfyller de krav EU ställer. Mindre mätfel torde förekomma och leder till viss osäkerhet. Detta gäller främst fördelningen av djur på olika klasser. Bortfallet var lågt (ca 4 %) i juni undersökningen och torde inte påverka osäkerheten i resultaten i någon nämnvärd omfattning. I decemberundersökningen var bortfallet ca 20 % och kan således ha större inverkan på resultaten i december än i juni. Undersökningen i december var frivillig för respondenten att svara på vilket delvis förklarar den lägre svarsfrekvensen jämfört med undersökningen i juni som är belagd med uppgiftslämnarskyldighet.

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag, redovisas i tabellerna relativa medelfel i procent för de skattade värdena. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För exempelvis antalet smågrisar i landet totalt är skattningen 379 149 grisar med ett medelfel på 1,8 %. Detta skall tolkas som att konfidensintervallet 379 149 ± 1,96 · 0,018 · 379 149 = [365 773, 392 525] med 95 % sannolikhet täcker det verkliga antalet smågrisar i landet.

Då det relativa medelfelet överstiger 35 %, har uppgiften bedömts så osäker att den inte redovisats, utan bara markerats med prickar (..).

I decemberundersökningen har en kvotskattning i beräkningarna använts för att minska medelfelet för det totala antalet grisar. Det innebär att information om hur många grisar företagen hade i juni månad använts som hjälpinformation i beräkningsarbetet. Detta innebar att medelfelet för det totala antalet grisar kunde sänkas från 1,7 % till 0,9 %.

 

Annan statistik

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet grisar, samt av andra djurslag, görs även avseende förhållandet i juni månad. Dessa uppgifter finns publicerade i separata Statistiska meddelanden (SM) respektive Jordbruksverkets statistikdatabas på www.jordbruksverket.se.

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets www.jordbruksverket.se/statistik.