STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:01

 

Gethållning 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
 

Fakta om statistiken

Undersökningens uppläggning

Undersökningen är gjort som ett stratifierat slumpmässigt urval av 816 gethållare som har en eller flera produktionsplatser för get enligt Jordbruksverkets produktionsplatsregister. Totalt bestod ramen av 4 418 gethållare.

Stratifieringen i undersökningen bygger på tre grupper av:

·        en länsgruppering,

·        en gruppering av antalet getter enligt den decemberräkning som görs av alla produktionsplatser,

·        en gruppering om gethållaren också var med i Lantbruksregistret.

Alla personer eller organisationer som håller getter är skyldiga att ha en produktionsplats. Allokeringen är gjord så att jordbruk/enheter som enligt decemberräkningen hade 10 getter eller fler blivit totalutvalda medan jordbruk/enheter med 0 eller okänt antal getter enligt decemberräkningen fick en lägre urvalssannolikhet. Även jordbruk/enheter som slaktat många djur under senaste åren totalurvaldes. För företag i övriga stratum gjordes en Neyman-allokering av urvalsstorleken. Totalt var det 328 av de 816 jordbruken/enheterna som hamnade i ett totalurvalsstratum medan 354 valdes ut med Neyman-allokering. Själva urvalet gjordes som ett obundet slumpmässigt urval i varje stratum.

Undersökningen gick ut som en enkät per post i juni månad 2018 och de som ingick i undersökningen hade möjlighet att svara på en pappersblankett eller på ett motsvarande webbformulär. Två påminnelser skickades ut per post och en mailpåminnelse. I slutet ringdes ett litet antal företag upp. Totalt svarade 624 st på undersökningen varav 16 st angivit att de vägrar eller av annan anledning inte kan eller vill vara med. Det ger en slutlig svarsfrekvens på 75 %, varav 26 % svarade på webbformuläret. För enskilda frågor finns dessutom ett partiellt bortfall.

De data som samlats in har kontrollerats och rättats upp i de fall där det blivit felregistrerat i t.ex. skanningsmomentet av pappersblanketterna. Vissa andra extremvärden och uppenbara misstolkningar av frågeställningar har också korrigerats.

Skattningarnas säkerhet

I de fall svaren redovisas i tabellbilagan redovisas punktskattningar med tillhörande medelfel. Svaren är uppräknade till riksnivå. Medelfelet redovisas i procent av punktskattningen och ger en indikation på tillförlitligheten. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. Det innebär att punktskattningen befinner sig inom intervallet med en viss säkerhet. Brukligt är att ta fram ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innebär att man med 95 procents säkerhet kan säga att punktskattningen ligger inom detta konfidensintervall. I den text där underlaget också finns med i tabellbilagan beskrivs endast skillnader och förändringar i texten som är statistiskt säkerställda, det vill säga konfidensintervallen för de punktskattningar som jämförs överlappar inte varandra.

För frågor som redovisas enbart med diagram har punktskattningar tagits fram. Medelfel redovisas inte för innehållet i dessa diagram. I texten till diagrammen kommenteras punktskattningen men medelfelen är så pass höga att resultaten ska tolkas med försiktighet. Majoriteten av resultaten presenteras som andelar.

Det fanns möjlighet att skriva fria svar på några frågor i enkäten. För dessa frisvar har inga skattningar av totaler gjorts, utan en dialog förs utifrån de enskilda fritextsvar som inkommit.

Rapportens definitioner av getter, gethållare och företag

I rapporten definieras getter som samtliga getter, det vill säga vuxna djur av hankön (bockar) och av honkön (i annan litteratur ibland benämnda getter) samt killingar. Vuxna djur av honkön benämns hongetter, vuxna djur av hankön benämns bockar och getter yngre än ett år benämns killingar. I undersökningen räknade vi antalet getter av honkön samt övriga getter (bockar och killingar).

I undersökningen ingår både fysiska och juridiska personer som har getter på en eller flera platser (pro-duktionsplatser). En del av dessa bedriver näringsverksamhet, andra inte. I rapporten kommer dessa att benämnas gethållare. I avsnitt 2 har gethållarna matchats med företagen i det statistiska lantbruksregistret. I detta avsnitt kommer gethållarna att benämnas företagare.

Antal getter och getföretag enligt olika definitioner

I geträkningen 2018 var vårt syfte att räkna samtliga getter i Sverige vare sig getterna hölls som en del i en hobbyverksamhet eller som en del i ett företagande. Vi hade inte heller någon nedre avgränsning, t.ex. att vi enbart räknade getter på företag med minst 20 getter. Det innebär att undersökningen visar att det totalt fanns 20 000 getter i Sverige i juni 2018.  

I den övriga jordbruksstatistiken är det antalet djur och företag med djur för de företag som finns med i Lantbruksregistret (LBR) som vi räknar. I Lantbruksregistret finns nedre avgränsningar som innebär att de minsta djurhållarna inte kommer med. Avgränsningen innebär att ett företag måste ha minst 2 hektar åker och/eller 5 hektar betesmark, och/eller viss storlek på trädgårdsodling och/eller minst 20 får, 10 nöt, 50 grisar, 20 suggor eller 1000 fjäderfä för att vara med i Lantbruksregistret. Det finns ingen avgränsning för getter, eftersom vi bedömt att gethållningen är så liten i Sverige att vi inte redovisar den löpande.

Vissa getföretag finns ändå med i Lantbruksregistret för att de uppfyller någon av de andra avgränsningarna, t.ex. att de brukar jordbruksmark eller har andra djur. År 2018 uppfyllde 746 gethållare med sammanlagt 11 000 getter kraven. Dessa företag finns alltså med i lantbruksstatistiken och getter vid företaget ingår i blanketten bland övriga djur. Om vi inkluderat en avgränsning för getter motsvarande den för får, det vill säga att gethållare med minst 20 getter skulle ingå i Lantbruksregistret så hade 961 getföretagare och 15 000 getter inkluderats.

Antal getter och gethållare 2018 enligt olika definitioner 

 

 

Antal getter

Antal gethållare

 

Samtliga

Nuvarande

 LBR-företag

LBR-företag

+ >20 getter

Samtliga

Nuvarande

LBR-företag

LBR-företag

+ >20 getter

Antal hongetter

10 668

6 599

8 269

1 818

603

805

Antal övriga getter

9 316

4 563

6 737

1 818

566

772

Summa getter

19 985

11 162

15 006

 

2 422

746

961

 

Historiska definitioner i Lantbruksregistret

Fram till och med år 1951 avser uppgifterna kreatursbeståndet även utanför jordbruket. Därefter, alltså från och med 1956 års uppgifter, avses endast husdjur vid företag med mer än 2 hektar åkermark samt vid företag med stora djurbesättningar. Från år 1971 var gränsen 250 grisar och 500 får. Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med mer än 5 hektar jordbruksmark, djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar. Den viktigaste avgränsningen är dock 2 hektar åkermark.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.