STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2019:02

 

Antal får och företag med får i december 2018

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Fakta om statistiken
 

Fakta om statistiken

Undersökningens upplägg

Undersökningen bygger på den insamling som görs för får- och geträkningen och den del som beräkningarna ligger till grund för är gjort som ett stratifierat slumpmässigt urval till de ca 19 000 fårhållare som hade en eller flera produktionsplatser för får enligt Jordbruksverkets produktionsplatsregister. Totalt bestod urvalet av 3 827 fårhållare som tillsammans hade 5 573 produktionsplatser.

Stratifieringen i undersökningen bygger på fyra grupperingar

·         en länsgruppering,

·         en gruppering av antalet får för de företag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) och antalet djur vid senaste djurräkningen (som görs i juni månad). Företag som inte hade några får vid den senaste djurräkningen grupperades enligt antalet djur vid senaste får- och geträkningen i december månad.

·         en gruppering för de fårhållare som inte fanns med i Lantbruksregistret.

·         Företag som slaktat mycket under senaste halvåret hamnade i en grupp

Totalt skapade dessa grupperingar 41 st stratum.

Alla personer eller organisationer som håller får är skyldiga att ha en produktionsplats. Allokeringen har gjort så att en större andel fårhållare har valts ut i de grupper/stratum som enligt tidigare kända uppgifter har haft många får. I de stratum med flest djur har samtliga fårhållare valts ut. Likaså har samtliga fårhållare som slaktat mycket valts ut.

Undersökningen genomfördes tillsammans med får- och geträkning som Jordbruksverket gör i registersyfte i december varje år. Vanligtvis behöver fårhållaren i denna räkning endast ange det totala antalet får på varje produktionsplats. Den grupp som ingick i urvalet detta år fick en större blankett där fåren skulle delas upp i tackor, baggar och lamm.

Skillnader mellan Djurräkningen  och Får- och geträkningen

Varje år genomför Jordbruksverkets Statistikenhet en djurräkning där Lantbrukets djur räknas. I denna djurräkning ingår nötkreatur, grisar, får och fjäderfä. För nötkreatur samlas samtliga uppgifter in genom att bearbeta Nötkreatursregistret (CDB) medan övriga djur samlas in via en separat enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av alla Jordbruksföretag. De år som Jordbruksverket genomför en större Strukturundersökning utgör Djurräkningen en del av denna och görs då som en totalundersökning till alla Jordbruksföretag. Syftet med Djurräkningen är att uppskatta antalet djur och antalet företag med djur i Sverige med en viss regional fördelning. Djurräkningen görs med avseende på ett visst datum (den första torsdagen i juni månad) och uppgifterna som samlas in är sekretesskyddade och används inte till något annat än för statistiska ändamål. Målgruppen är jordbruksföretag vilket gör att de djurhållare som inte når upp till trösklarna för att räknas som ett jordbruksföretag inte ingår (se nedan).

Får- och geträkningen genomförs av Jordbruksverkets Djurregisterenhet i december varje år. Huvudsyftet med denna räkning är inte att skapa kvalitetssäkrad och jämförbar statistik utan är en del av arbetet med bland annat smittskyddsfrågor. Räkningen har inte för avsikt att skapa aggregerad statistik över antalet får- och getter med en god jämförbarhet mellan åren. Räkningen skickas ut i slutet på november till alla innehavare av en produktionsplats för får- och eller getter. I räkningen efterfrågas vanligtvis uppgifter om antalet får och antalet getter på vardera av innehavarens produktionsplatser. I december 2018 utökades insamlingen genom att ett slumpmässigt urval av innehavarna ombads uppge antalet tackor, baggar respektive lamm.  Räkningen ska göras någon dag i december månad och går ut till samtliga innehavare av en produktionsplats oavsett storlek och antal djur.

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i december 2018 hade får och i juni 2018:

-     brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          brukade minst 5,0 ha jordbruksmark (åkermark + betesmark), eller

-          innehade djurbesättningar på – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 grisar eller 20 får och lamm eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          bedrev yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

I detta Statistiska meddelande redovisas variablerna:

- antal får i december 2018

- antalet företag med får i december 2018

Variablerna redovisas för riket och på produktionsområden (PO8) totalt och för kategorier baggar och tackor respektive lamm. Jämförelser görs även med motsvarande uppgifter för juni 2018.

Det har också gjorts en beräkning över antalet får totalt sett i Sverige, utan ovanstående populationsbegränsning.

 

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.