Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

4. Intäkter i jordbruket 2010. Kronor per företag

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2010. Kronor per företag

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2010. Kronor per företag

7. Markanvändning 2010. Hektar per företag

8. Medelantal djur per företag 2010

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2010

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2010. Kronor per företag

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2010. Kronor per företag

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket 2010. Kronor per företag

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2010. Kronor per företag

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2010. Kronor per företag

15. Markanvändning 2010. Hektar per företag

16. Medelantal djur per företag 2010

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2010

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2010. Kronor per företag

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2010. Kronor per företag

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2010

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

  

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

<     2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1

Swedish typology

EU typology