Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

23. Assets and debts in horticulture holdings 2010. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

21

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

1 475 700

E

Lager produkter

64 700

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

600

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 541 000

E

 

 

 

Maskiner

409 800

E

Marknadsvärde på fastighet

3 931 800

E

Övriga tillgångar

4 300

F

Summa övriga tillgångar

4 345 900

E

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

5 887 000

E

 

 

 

Skulder i verksamheten

 

 

Långfristiga skulder

1 905 000

E

Kortfristiga skulder

392 800

E

Summa skulder i verksamheten

2 297 800

E