Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Några resultat
Syfte och huvuddrag

Några resultat

Resultatens jämförbarhet mellan 2000 och 2001

Till följd av svårigheter att utläsa förändringar i resultaten mellan åren har skattningar tagits fram för företag som ingår i både JEU 2000 och JEU 2001, s.k. identiska företag. Företagen skall också båda åren tillhöra en och samma redovisningsgrupp.

Vid jämförelserna bör beaktas osäkerheten till följd av urvalets begränsade storlek. Det kan noteras att medelfelen för intäkter och driftskostnader totalt ofta ligger i storleksordningen 2-10 %. För skattningar av bruttoresultatet ligger medelfelen för vissa grupper högre. Genom att jämföra identiska företag förväntas medelfelen för förändringar bli mindre i kronor räknat.

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Detta sammanhänger med att företagen väljs efter sin huvudsakliga produktionsinriktning. Så till exempel kan företag i gruppen "Jordbruksväxter" även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor utanför företaget, inventariehyror eller övriga inkomster. En resultatförändring i gruppen kan sålunda inte helt tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar för jordbruksväxter.

Resultatutvecklingen i jordbruket mellan 2000 och 2001 har varit positiv för driftsinriktningarna Jordbruksväxter, Köttdjur och Svin. För Mjölk har dock resultaten försämrats..

Resultatutvecklingen i jordbruket 2000 - 2001 för identiska företag. Genomsnitt per företag i tusental kronor i löpande priser.

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Region

Riksområde 1

Arbetsbehov i timmar

800-1599

1600-3199

År

2001

Förändring

2000 - 2001

%

2001

Förändring

2000 - 2001

%

Bruttointäkter

603,2

+9,4

1 229,9

+10,8

Varav

 

 

 

 

Vegetabilieintäkter1

366,3

+14,0

796,9

+10,1

Animalieintäkter1

2,1

..

7,5

-26,8

Övriga intäkter1

69,3

-19,3

123,0

+0,9

Direktstöd

165,5

+14,5

302,5

+19,2

 

 

 

 

 

Driftskostnader2

339,2

+7,1

611,5

+13,3

 

 

 

 

 

Bruttoresultat3

264,0

+12,4

618,5

+8,5


1 Direktstöd ingår inte

2 Omfattar kostnader för förnödenheter, underhåll och omkostnader

3 Avser resultat före avskrivningar, arbetskostnader, arrendekostnader och räntenetto

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

Region

Riksområde 1

Riksområde 2

Arbetsbehov i timmar

3200-5599

3200-5599

År

2001

Förändring

2000 - 2001

%

2001

Förändring

2000 - 2001

%

Bruttointäkter

1 275,6

-4,4

1 281,8

-2,7

Varav

 

 

 

 

Vegetabilieintäkter1

49,9

-5,1

20,3

-38,8

Animalieintäkter1

980,2

-9,9

983,2

-10,6

Övriga intäkter1

73,6

+58,3

89,8

+199,9

Direktstöd

171,9

+17,6

188,5

+22,1

 

 

 

 

 

Driftskostnader2

742,3

+9,0

679,8

+7,1

 

 

 

 

 

Bruttoresultat3

533,3

-18,3

602,0

-11,9


1 Direktstöd ingår inte

2 Omfattar kostnader för förnödenheter, underhåll och omkostnader

3 Avser resultat före avskrivningar, arbetskostnader, arrendekostnader och räntenetto

 

Driftsinriktning

Mjölk

Köttdjur

Svin

Region

Riket

Riket

Riket

Arbetsbehov i timmar

1600-3199

800-3199

1600-3199

År

2001

Förändring

2000-2001

%

2001

Förändring

2000-2001

%

2001

Förändring

2000-2001

%

Bruttointäkter

575,7

-5,0

412,4

+12,4

1 257,4

+17,0

Varav

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieintäkter1

9,6

-53,3

13,2

-36,6

87,7

+6,4

Animalieintäkter1

379,4

-12,5

133,0

-8,4

944,7

+17,0

Övriga intäkter1

41,3

+52,1

72,4

+39,3

63,2

+39,2

Direktstöd

145,5

+16,7

193,8

+30,0

161,8

+15,9

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader2

343,4

+9,6

218,2

+4,0

732,0

+8,7

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat3

232,2

-20,6

194,2

+23,6

525,4

+30,8


1 Direktstöd ingår inte

2 Omfattar kostnader för förnödenheter, underhåll och omkostnader

3 Avser resultat före avskrivningar, arbetskostnader, arrendekostnader och räntenetto

 

Kostnadsstrukturen i jordbruket 2001

Företagen inom olika driftsinriktning skiljer sig åt vad gäller den relativa insatsen av arbete och kapital. Mjölkföretagen utmärker sig genom att uppvisa den lägsta omsättningen och samtidigt den lägsta kapitalinsatsen per årsverke (1800 timmar). Driftsinriktningen Jordbruksväxter är mest kapitalkrävande med drygt 4-5 mkr per årsverke.

Kostnadsstrukturen i olika driftsgrenar skiljer sig åt i flera avseenden. Främst gäller detta arrende och räntor där Jordbruksväxter och Svin har avsevärt högre andelar än Mjölk och Köttdjur för dessa kostnadsslag. Detta bör ses mot bakgrund av att de redovisade grupperna för Jordbruksväxter och Svin är avsevärt större sett till omsättning och kapitalinsats än de båda övriga grupperna.

 

Kostnadsstrukturen i jordbruket år 2001

Driftsinriktning

Region

Arbetsbehov i timmar

Jordbruksväxter

Slättbygderna

1 600-3 199

Mjölk

Hela riket

1 600-3 199

Köttdjur

Hela riket

800-3 199

Svin

Hela riket

1 600-5 599

Omsättning, tkr

1 286

583

296

1 381

Arbetstid, tim

2 103

3 179

1 371

2 909

Kapital, tkr

5 476

1 567

1 164

5 215

Omsättning/1 800 tim

1 100 tkr

330 tkr

390 tkr

850 tkr

Kapital/ 1 800 tim

4 690 tkr

890 tkr

1 530 tkr

3 220 tkr

Kostnadsstruktur procent

Förnödenheter, %

34

32

23

39

Underhåll, %

9

9

11

6

Övriga driftskostnader,%

17

31

28

17

Lejt arbete,%

2

2

0

1

Avskrivning,%

22

23

32

25

Arrende, ränta,%

16

3

6

12

Totalt,%

100

100

100

100


 

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av lantbruksföretagens inkomst- och lönsam­hetsförhållanden enligt företagsekono-miska principer. Resultaten från JEU används som underlag (t ex sektorkalkylen) för jordbrukspolitiska analyser samt för rådgivning, undervisning och forskning.

Sverige skall som medlemsland i EU lämna uppgifter från JEU till EUs bokföringssystem Farm Accountancy Data Network (FADN). Uppgifterna i FADN används främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EUs jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial för ett ur­val av företag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområden, driftsinriktningar och standardiserat arbetsbehov. Redovisningen på driftsinriktningar sker såväl enligt svensk typologi som enligt EUs typologi. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Urvalet är ett stratifierat slumpmässigt urval av företag baserat på Lantbruksregistret.