Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1b. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1c. Kapitalkostnader och resultat till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1d. Kapitalkostnader och resultat till anskaffningskostnader2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

2.Direktstöd med uppdelning efter stödtyp 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

3a. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

3b. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

4. Kontantöverskott i jord- och skogsbrukbruket 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

5. Markanvändning 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag, hektar

6.Skördeavkastning 2001. Svensk typklassificering. Kg per ha och företag med odling av respektive gröda

7. Medeltal djur per företag 2001. Svensk typklassificering

8.Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning efter personalkategori 2001. Svensk typklassificering

9.Arbetsinsats efter arbetsslag 2001. Svensk typklassificering. Genomsnittligt antal timmar per företag

10.Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2001. Svensk typklassificering. Kronor per företag

11.Balansräkning för jord- och skogsbruk enligt bokföringen vid utgången av räkenskapsåret 2001. Svensk typklassificering. Kronor per företag

12.Investeringar i jord- och skogsbruk 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13a. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13b. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13c. Kapitalkostnader och resultat till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13d. Kapitalkostnader och resultat till anskaffningskostnader 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

14.Direktstöd med uppdelning på stödtyp 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

15a. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

15b. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

16.Kontantöverskott i jord- och skogsbruket 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

17. Markanvändning 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag, hektar

18.Skördeavkastning 2001. EU:s typklassificering. Kg per ha och företag med odling av respektive gröda

19. Medelantal djur per företag 2001. EU:s typklassificering

20.Arbetsinsats i jord- och skogsbruk efter personalkategorier 2001. EU:s typklassificering

21 Arbetsinsats efter arbetsslag 2001. EU:s typklassificering. Genomsnittligt per företag

22.Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

23.Balansräkning för jord- och skogsbruk enligt bokföringen vid utgången av räken­skapsåret 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

24.Investeringar 2001 i jord- och skogsbruk. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

< 2,0

2,1- 5,0

5,1- 10,0

10,1- 20,0

20,1- 50,0

50,1-100,0

> 100,1