Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0302

Jordbruksekonomiska undersökningen 2002
Preliminära uppgifter
The 2002 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Sämre ekonomisk resultat under år 2002 för svinföretag

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga resultatet för företag inriktade på jordbruksväxter försämrades mellan år 2001 och år 2002. Den totala spannmålsskörden var under år 2002 något större än under år 2001, men samtidigt sjönk spannmålspriserna mellan de båda åren.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag visade genomsnittligt en resultatförbättring mellan åren 2001 och 2002. En förklaring till detta torde vara att priserna för mjölk steg något under år 2002 och att mjölkavkastningen per ko successivt ökat under en följd av år.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2002 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade år 2002 jämfört med år 2001. Resultatutvecklingen skall tolkas med försiktighet, då medelfelen var höga för denna grupp av företag.

Svinföretag

En kraftig försämring kan noteras i genomsnitt för svinföretagens resultat under år 2002 jämfört med föregående år. Detta förklaras av den väsentliga nedgång i priserna på griskött, samt ökningen av produktionskostnaderna som skedde mellan åren 2001 och 2002. Nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var år 2002 starkt negativt.