Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Statistikens jämförbarhet över tiden
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Denna preliminära redovisning bygger på ett stratifierat, slumpmässigt urval om 974 jordbruksföretag. Ett s.k. roterande urvalsförfarande tillämpas, vilket innebär att urvalsföretagen ingår i undersökningen flera år i rad och att en del av urvalet byts varje år. Från och med undersökningsåret 1995 har nya företag valts efter driftsinriktning och storlek enligt EU:s typologisystem. Tidigare valdes nya företag efter det typologisystem som gäller i Sverige.

Undersökningens innehåll har anpassats till kraven för EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Denna anpassning innebär att beräkningarna av resultatet i jordbruket enbart omfattar nominellt resultat till nukostnad. Med nukostnaden för en tillgång avses ett återanskaffningsvärde som reducerats med hänsyn till ålder och förslitning genom avskrivning.

Detta Statistiska meddelande redovisar de preliminära resultaten för JEU 2001 och JEU 2002 enligt den svenska typologin. Resultaten redovisas för de dominerande driftsinriktningarna i Sverige och på riksområdena RO1, RO2 och RO3 (RO 1: Södra och mellersta Sveriges slättbygder, RO 2: Södra och mellersta Sveriges skogs-och dalbygder, RO 3: Norra Sverige).

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses verksamhet i jordbruk och boskapsskötsel som bedrivs under en och samma driftsledning.

Populationen i JEU omfattar företag som ägs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s k enkelt bolag) samt företag i form av handelsbolag och aktiebolag. Företag som ägs av stat och kommun m fl tillhör inte populationen. De minsta jordbruksföretagen ingår heller inte i populationen.

De skattningar som redovisas i JEU är vägda medeltal. Företagen vägs med den inverterade urvalssannolikheten för respektive urvalsdel. Därutöver läggs en vikt på som är proportionell mot urvalsstorleken för de olika urvalsdelarna. De substitutionsföretag som ersatt bortfallsföretag i urvalet har behandlats på samma sätt som om de vore utvalda från början, dvs med samma vikt som det ordinarie företaget skulle ha haft.

Intäkterna i tabellen är uppdelade på intäkter från växtodling, djur, direktstöd och övriga intäkter. Intäkter från växtodling består av intäkter från sålda grödor, värdet av uttag för hushållets konsumtion samt värdeförändringar i lager. Intäkter från djur består av intäkter från sålda djur och djurprodukter, värdet av uttag för hushållets konsumtion samt värdeförändringar i lager. Kostnaden för inköp av djur har dragits från intäkterna. Övriga intäkter består av övriga intäkter med anknytning till jordbruksproduktionen enligt EU:s definitioner. Intäkter från skogsbruk ingår inte.

Driftskostnaderna i tabellen är uppdelade på kostnader relaterade till animalieproduktionen, växtodlingen, underhåll samt kostnader som är gemensamma för flera produktionsgrenar. Kostnader för skogsbruk ingår inte.

Övriga kostnader består av kostnaden för de anställda som inte är anhöriga till brukaren, avskrivning av byggnader och inventarier, samt nettot av de finansiella kostnaderna.

Så görs statistiken

SCB samarbetar i uppgiftsinsamlingen med dels 19 regionala kontor tillhörande LRF Konsult, dels Lantbruksekonomen. Av det totala urvalet har Lantbruksekonomen svarat för ca 15 % av företagen.

Materialinsamlingen är omfattande och innefattar främst företagens löpande bokföring av inkomster och utgifter. Dessutom fordras kompletterande uppgifter såsom inventeringar och insamling av uppgifter om arbete och skörd. En del uppgifter hämtas direkt från Jordbruksverkets lantbruksregister och Jordbruksverkets administrativa stödregister avseende EU:s direktstöd.

Granskning av materialet sker dels med nationellt utvecklade kontrollprogram, dels med hjälp av det vid EU-kommissionen tillgängliga granskningsprogrammet.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkningarna grundar sig på ett urval av företag redovisas i tabellerna medelfelen för skattningarna. I medelfelet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Medelfelen blir stora inom redovisningsgrupper där få företag utgör grunden för de redovisade skattningarna eller där stora variationer föreligger mellan enskilda företagsuppgifter. Stora relativa medelfel kan också erhållas inom redovisningsgrupper där redovisade medelvärden är relativt små.

I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem, som påverkas av att deltagandet i JEU innebär relativt stor uppgiftslämnarbördan. Bortfallets storlek har under de senaste åren varit ca 50 % för de företag som ska ingå första året. Dessa företag ersätts av andra slumpmässigt valda företag så att en total urvalsstorlek om nästan 1 000 företag erhålls. För övriga delar av urvalet har bortfallet varit någon procent.

Ett stort bortfall kan ha en snedvridande effekt på undersökningens resultat. Speciella studier av bortfallet har gjorts vid några olika tillfällen och senast 1998. Vid dessa studier har bl a bortfallsföretagens uppgifter i LBR jämförts med de deltagande företagens LBR-uppgifter. Resultaten av den senare studien har inte visat på anmärkningsvärt stora skillnader.

Statistikens jämförbarhet över tiden

I detta preliminära SM jämförs resultaten för år 2002 med definitiva resultat för år 2001. I båda fallen är beräkningarna anpassade till EU:s definitioner och bygger på det material som lämnas till EU-kommissionen och som också används i deras redovisningar. Det finns mindre skillnader mellan EU:s definitioner och de definitioner som tidigare användes i den svenska redovisningen. Det innebär att resultaten i detta SM för år 2001 inte är helt jämförbara med de resultat för år 2001 som tidigare redovisats i JO 40 SM 0301.

De viktigaste skillnaderna är en marginell förändring i fördelningen av intäkter och kostnader mellan jordbruk och annan verksamhet t.ex. skogsbruk. Vidare värderas ingående lager av stamdjur till priser vid årets början. I den tidigare SM-redovisningen värderades stamdjur till priser vid årets slut. En förändring av beräkningen av kostnaden för arbetskraft har gjorts vilken innebär att kostnaden för anhörig arbetskraft i de flesta fall inte anges utan belastar resultatet. Slutligen kan det finnas mindre förändringar i fördelningen av driftskostnader mellan växtodling, animalieproduktion och övriga kostnader.

Bra att veta

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se. Redovisningen i detta SM baseras på definitioner som fastställts av EU:kommissionen i 79/65 EEC. Detta SM utgör preliminär statistik och ett mera omfattande definitivt SM över resultaten kommer att publiceras den 15 april 2004.