Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0402

Jordbruksekonomiska undersökningen 2003
Preliminära uppgifter
The 2003 Farm Economic Survey

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen (PDF)

adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

 

I korta drag

Sämre ekonomisk resultat under år 2003 för svinföretag

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter var förhållandevis stabilt mellan år 2002 och år 2003. För de litet mindre företagen sjönk nettoresultatet något medan nettoresultatet förbättrades något för de större företagen.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag visade genomsnittligt en liten resultatförbättring mellan åren 2002 och 2003. Resultatförbättringen kan förklaras av att det genomsnittliga avräkningspriset under året varit i stort oförändrat samtidigt som lagret av djur ökat något i värde.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2003 fortsatt svagt. Intäkterna sjönk något samtidigt som kostnader ökade år 2003 jämfört med år 2002.

Svinföretag

En förbättring kan noteras i genomsnitt för svinföretagens bruttoresultat under år 2003 jämfört med föregående år medan däremot nettoresultatet försämrades. Detta förklaras i första hand av att arrende- och avskrivningskostnader samt räntenettot ökade ganska kraftigt mellan åren 2002 och 2003. Nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var år 2002 och 2003 starkt negativt.