Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2003

JO 40 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2002 och 2003. Kronor per företag

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2002 och 2003. Kronor per företag

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2002 och 2003. Kronor per företag

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

6. Direktersättningar 2003. Kronor per företag

7.Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

8. Markanvändning 2003. Hektar per företag

9. Medelantal djur per företag 2003

10. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2003

11. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2003. Kronor per företag

12. Investeringar i jord- och skogsbruk 2003. Kronor per företag

EU:S TYPKLASSIFICERING

13. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

14. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

15. Direktersättningar 2003. Kronor per företag

16. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2003. Kronor per företag

17. Markanvändning 2003. Hektar per företag

18. Medelantal djur per företag 2003

19. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2003

20. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2003. Kronor per företag

21. Investeringar i jord- och skogsbruk 2003. Kronor per företag

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E
F

G

< 2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 50,0

50,1 - 100,0

> 100,1