Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används som underlag för att beskriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för rådgivning, undervisning och forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial för ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2004 och jämförs med definitiva resultat för år 2003. Vid en jämförelse bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet. I nedanstående resultatkommentarer finns medtaget uppgifter baserade på Jordbruksverkets indexberäkningar om prisändringar på jordbruksprodukter och produktionsmedel.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk mellan år 2003 och år 2004. Det försämrade resultatet beror på lägre intäkter från försäljning av växtprodukter, vilket främst beror på lägre priser för spannmål.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visade på en försämring av både brutto- och nettoresultat mellan åren 2003 och 2004. De genomsnittliga intäkterna sjönk för samtliga grupper av mjölkföretag, vilket främst förklaras av en minskning av de intäkter som är direkt hänförbara till djurskötsel. Avräkningspriset på mjölk sjönk under året samtidigt som försäljningsintäkterna för kött sjönk något. Lagren av djur sjönk också i värde vilket bidrog till ett försämrat resultat. Kostnaderna i mjölkföretagen har varit i stort sett oförändrade mellan åren.

En jämförelse mellan riksområdena visar att för mjölkföretag i storleksgruppen 1600 - 3199 standardtimmar var det genomsnittliga nettoresultatet år 2004 högst i Riksområde 3 med 103 000 kr. Siffran kan jämföras med det genomsnittliga nettoresultatet för hela riket som var 68 000 kr. Skillnaden förklaras främst av att intäkterna från direktstöd var högre i Riksområde 3 jämfört med hela riket.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga brutto- och nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2004 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade något år 2004 jämfört med år 2003. Resultatutvecklingen skall tolkas med försiktighet, då medelfelen var höga för denna grupp av företag.

Svinföretag

Svinföretagens genomsnittsresultat har förbättrats mellan år 2003 och år 2004. Det är framförallt intäkterna från försäljning svin som har ökat. Nettoresultatet, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var både år 2003 och 2004 negativt.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris-och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2004 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer i mars 2006.