Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0601

Jordbruksekonomiska undersökningen 2004
Definitiva uppgifter
The 2004 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Sämre ekonomiskt resultat under år 2004 för mjölkföretag

 

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk mellan år 2003 och år 2004. Minskningen förklaras främst av lägre priser för spannmål.

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visade genomsnittliga resultatförsämringar mellan år 2003 och år 2004, vilket främst kan förklaras av att intäkterna från försäljning av djur och djurprodukter sjönk, delvis till följd av lägre pris på mjölk, samtidigt som lagret av djur minskade i värde.

Köttdjursföretag

Det genomsnittliga nettoresultatet för köttdjursföretagen var under år 2004 fortsatt svagt. Såväl intäkter som kostnader ökade något år 2004 jämfört med år 2003.

Svinföretag

Svinföretagens nettoresultat, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital, var något bättre år 2004 än föregående år men var dock fortsatt negativt.