Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2004

JO 40 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Statistikens jämförbarhet över tiden
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Bokföringsundersökningar för att belysa den ekonomiska utvecklingen för grupper av jordbruksföretag har i Sverige genomförts under en lång följd av år. Benämningen på dessa undersökningar, som är urvalsundersökningar, är Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU). År 1976 övertog SCB denna undersökning från dåvarande Lantbruksstyrelsen och har därefter årligen genomfört den.

På grund av den påbörjade avregleringen av jordbruket under början av 1990-talet bedömdes denna undersökning vara av mindre betydelse än tidigare och urvalsstorleken minskade ganska kraftigt under dessa år. Efter 1995 har emellertid urvalsstorleken i JEU ökat eftersom det i samband med Sveriges medlemsskap i EU ställdes krav på att Sverige ska genomföra en bokföringsundersökning av viss storlek och anpassad till EU:s företagsekonomiska system Farm Accountancy Data Network (FADN). För närvarande ingår ca 1 000 jordbruksföretag från Sverige i denna statistik.

Definitioner och förklaringar

Målpopulationen i denna undersökning utgörs av jordbruksföretag, som ägs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s.k. enkelt bolag) eller som är handelsbolag (eller motsvarande) eller aktiebolag. Inom jordbruksstatistiken avses med jordbruksföretag vanligen verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel samt frukt- och trädgårdsodling som bedrivs under en och samma driftsledning. Företag som ägs av stat och kommun m.fl. tillhör inte JEU:s målpopulation. Vidare ska företagen vara av storleken minst 8 ESU (European Size Unit), som är ett storleksmått på jordbruksföretag som används inom EU och som utgår från standardiserade täckningsbidrag för olika produktionsgrenar (1 ESU = 1 200 euro).

Målpopulationen bestod år 2003 av ca 31 000 jordbruksföretag. Den totala populationen av jordbruksföretag (i huvudsak företag med mer än 2 hektar åker) uppgick detta år till ca 70 000 jordbruksföretag.

I detta SM redovisas beräkningar av jordbruksföretagens genomsnittliga resultat från jordbruksdriften och skogsbruket. Ett stort antal intäkts-, kostnads- och resultatposter samt bakgrundsvariabler redovisas. Redovisning sker i form av genomsnittsvärden för grupper av jordbruksföretag, där indelningen bestäms av dels svensk typklassificering dels EU:s typklassificering. I redovisningen enligt svensk typklassificering används följande indelningsgrunder:

-          riksområde, driftsinriktning och storlek (efter standardtimmar).

Riksområdena definieras enligt följande:

-          RO 1 (Södra och mellersta Sveriges slättbygder): Götalands södra slättbygder (Gss), Götalands mellanbygder (Gmb), Götalands norra slättbygder (Gns), Svealands slättbygder (Ss).

-          RO 2 (Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder): Götalands skogsbygder (Gsk), Svealands skogsbygder (Ssk).

-          RO 3 (Norra Sverige): Nedre Norrland (Nn), Övre Norrland (Nö).

I redovisningen enligt EU:s typklassificering används följande indelningsgrunder:

-          länsgrupp, driftsinriktning och storlek (efter standardtäckningsbidrag).

Länsgrupperna definieras enligt följande:

-          LG 1: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, Skåne, Hallands, del av Västra Götalands (f.d. Skaraborgs), Örebro och Västmanlands län.

-          LG 2: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, del av Västra Götalands (f.d. Göteborg och Bohus samt Älvsborgs), Värmlands och Dalarnas län.

-          LG 3: Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

 

Så görs statistiken

Denna statistiska undersökning genomförs som en urvalsundersökning bland jordbruksföretag med stratifierat, slumpmässigt och roterande urval. För varje företag i urvalet insamlas en stor mängd uppgifter från olika källor. Uppgifts-insamlingen har anpassats till kraven för EU:s bokföringsundersökning FADN. Merparten av uppgifterna hämtas från företagens bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter så att driftsbokslut kan upprättas för de utvalda jordbruksföretagen. Utöver detta hämtas uppgifter från lantbruksregistret (LBR), från administrativa register vid Jordbruksverket och direkt från jordbrukarna via besöks- och telefonintervjuer.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Den största felkällan bedöms vara urvalsfelet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt endast genom beräknade medelfel för samtliga redovisade skattningar. Medelfelet är ett mått på precisionen i skattningarna och avspeglar urvalsfel och effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Medelfelen blir stora inom redovisningsgrupper med få jordbruksföretag i urvalet och/eller där variationen mellan företagen är stor i enskilda uppgifter.

Urvalet är ett stratifierat slumpmässigt urval av jordbruksföretag. Ett roterande urvalsförfarande tillämpas, vilket innebär att urvalsföretagen ingår i undersökningen flera år i rad och att en del av urvalet byts varje år. För närvarande förnyas urvalet med ca 1/6 varje år. Under de senaste åren har rotationstiden förlängts något. Fr.o.m. undersökningsåret 1995 stratifieras urvalet enligt EU:s typologi efter länsgrupp, driftsinriktning och ekonomisk storlek uttryckt som standardiserat täckningsbidrag. Urvalet omfattar fr.o.m. 1998 samtliga driftsinriktningar i jordbruket utom odling av trädgårdsväxter i växthus. Totalt finns ca 1 000 företag i urvalet för den undersökning som avser år 2004.

I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem som påverkas av att deltagandet i JEU innebär relativt stor uppgiftslämnarbörda. Bortfallets storlek har under senare år varit ca 50% för de företag som valts ut att delta första året.. Detta bortfall ersätts av andra företag (substitutionsföretag) från tilläggsurval enligt EUs regler. För övriga delar av urvalet har bortfallet varit någon procent.

Ett stort bortfall kan ha snedvridande effekt på undersökningens resultat. Speciella studier av bortfallet har gjorts vid några olika tillfällen, senast 1998. Vid dessa studier har bl.a. bortfallsföretagens uppgifter i lantbruksregistret (LBR) jämförts med de deltagande företagens LBR-uppgifter. Resultaten av den senaste studien har inte visat på anmärkningsvärt stora skillnader. Detta bortfall bedöms därför i mindre grad påverka statistikens kvalitet.

Eventuell över- eller undertäckning i urvalsramen bedöms påverka statistikens kvalitet i endast liten grad. Undertäckning förekommer som följd av att lantbruksregistret avseende 2003 (LBR 2003) under de senaste åren använts som urvalsram för dragning av nya företag. I urvalet ingår därför inte företag som startats efter juni 2003. Övertäckning förekommer till följd av att vissa utvalda företag inte tillhör populationen eller har lagts ned. Enskilda jordbruksföretag ingår i urvalet under ett antal på varandra följande år. Företag, för vilka drifts­inriktning eller storlek förändras mellan två år, får byta redovisningsgrupp mellan dessa år.

Primäruppgifterna från företagen registreras vid SCB på ADB-medium och kontrolleras både manuellt och maskinellt. I den maskinella granskningen genomförs logiska kontroller och rimlighetskontroller. Rättningar sker i huvudsak manuellt, men i viss utsträckning maskinellt. I undantagsfall tas kontakter med uppgiftslämnarna av de bokföringsföretag som samlar in uppgifterna direkt från jordbruksföretagen. Uppgiftslämnarfel torde i många fall upptäckas av bokföringsföretagen.

Statistikens jämförbarhet över tiden

I stort sett samma grupper av företag har studerats sedan 1988 och variabelinnehållet har också varit i stort sett oförändrat sedan ett tiotal år tillbaka. Fr.o.m. JEU 1996 gjordes dock en anpassning av datainnehållet till FADN-kraven, vilket på vissa punkter försvårar jämförelser.

Ytterligare ändringar har gjorts fr.o.m JEU 2002, då en fullständig anpassning till FADN-principerna har gjorts.. Det finns också en rad mindre skillnader mellan EU:s definitioner och de definitioner som tidigare användes i den svenska redovisningen.

I tabell 1 till tabell 5 är den största förändringen att värdeändringen av stamdjur nu direkt påverkar intäkterna genom att ingående lager av stamdjur värderas till priser vid årets början. I den tidigare SM-redovisningen värderades ingående lager av stamdjur till priser vid årets slut Vidare finns en marginell förändring i fördelningen av intäkter och kostnader mellan jordbruk och annan verksamhet t.ex. skogsbruk. En förändring av beräkningen av kostnaden för arbetskraft har gjorts vilken innebär att kostnaden för anhörig arbetskraft inte ingår bland kostnaderna. Det finns också mindre förändringar avseende vilken rubrik olika kostnader faller under.

Redovisningen av arbetstid har bantats och avser endast arbetstid för löpande arbete i företaget. Arbetstid för ny till eller ombyggnad redovisas inte.

Bra att veta

Inom EU tillämpas en företagsklassificering som grundas på s.k. standardtäckningsbidrag. Denna klassificering har fr.o.m. JEU 1997 införts i den nationella redovisningen parallellt med den svenska typologin.

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystemet innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda produktionsgrenar kan renodlas. Detta sammanhänger med att företagen väljs efter sin huvudsakliga driftsinriktning.

Annan statistik

Statistikuppgifterna från denna undersökning kommer att översändas till EU-kommissionen. Dessa uppgifter kommer att användas tillsammans med motsvarande statistik från övriga EU-länder för analyser av resultaten för olika grupper av jordbruksföretag inom EU.

Ekonomisk statistik för hela jordbrukssektorn redovisas inom statistikgrenen EAA - ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Denna statistik publiceras på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.