Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används som underlag för att beskriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för rådgivning, undervisning och forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial för ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2005 och jämförs med definitiva resultat för år 2004. Vid en jämförelse bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet. I nedanstående resultatkommentarer finns medtaget uppgifter baserade på Jordbruksverkets indexberäkningar om prisändringar på jordbruksprodukter och produktionsmedel.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk något mellan år 2004 och år 2005. Intäkterna från växtodling har ökat något för företag, i storleksgruppen 800 - 1599 standartimmar och sjunkit för de i gruppen 1600 - 3199. Intäkterna från direktstöd har minskat för båda dessa grupper. Driftskostnaderna har ökat för de mindre företagen och sjunkit för de större.

Genomsnittligt nettoresultatet har stigit för mindre företag och sjunkit för de större. På grund av höga medelfel för det genomsnittliga resultatet bör dock detta resultat tolkas med försiktighet.

 

Mjölkföretag

Samtliga grupper av mjölkföretag visade en genomsnittlig förbättring av både brutto- och nettoresultat mellan år 2004 och år 2005. Intäkterna från djurhållning och växtodling ligger ungefär på samma nivå, däremot har intäkterna från direktersättningar ökat. Driftskostnaderna har inte ändrats nämnvärt mellan åren.

En jämförelse mellan riksområdena visar att för mjölkföretag i storleksgruppen 1600 - 3199 standardtimmar var det genomsnittliga bruttoresultatet år 2005 högst i Riksområde 3 med 272 400 kr. Siffran kan jämföras med det genomsnittliga nettoresultatet för hela riket som var 219 700 kr. Skillnaden förklaras främst av att intäkterna från direktstöd var högre i Riksområde 3 än i övriga riket.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga brutto- och nettoresultatet för köttdjursföretagen har ökat från år 2004 till år 2005. Ökningen beror på ökade intäkter från djurhållning och direktstöd.

Svinföretag

Svinföretagens bruttoresultat var något bättre 2005 jämfört med föregående år. Intäkterna från både djurhållning och direktstöd har minskat, men då driftskostnaderna minskat ännu mer blir det en förbättring av resultatet.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris-och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2005 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer i februari 2007.