Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1 Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

2 Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

3 Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent

av redovisat me-

delvärde

A

B

C

D

E
F

G

< 2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 50,0

50,1 - 100,0

> 100,1