Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0701

Jordbruksekonomiska undersökningen 2005
Definitiva uppgifter
The 2005 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Viss ekonomisk återhämtning under 2005

 

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter sjönk något mellan år 2004 och år 2005.

Mjölkföretag

Inom samtliga grupper av mjölkföretag skedde en resultatförbättring mellan år 2004 och år 2005. Markantast är resultatförbättringen för stora mjölkföretag inom riksområde 1 och 2.

Svinföretag

Svinföretagens nettoresultat, som skall täcka brukarens ersättning till eget arbete och eget kapital har förbättrats mellan åren 2004 och 2005. Svinföretagen är dock fortfarande den grupp som har svagast lönsamhet.

Köttdjursföretag

För köttdjursföretagen ökade såväl intäkter som kostnader något år 2005 jämfört med år 2004. Eftersom intäktsökningen var något större än kostnadsökningen ökade det genomsnittliga nettoresultatet mellan åren.

Trädgårdsföretag

För första gången ingår i JEU 2005 ett urval av trädgårdsföretag. Den statistiska osäkerheten är stor för denna grupp, men resultaten visar på en i allmänhet god lönsamhet för näringen.