Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Kommentarer till tabellerna

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer.

I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2005 och jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2004. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga resultatet för företag inriktade på jordbruksväxter försämrades något mellan år 2004 och år 2005. För den större storleksgruppen (1600 - 3199 standardtimmar) är minskningen påtaglig, medan den för den mindre storleksgruppen (800- 1599 standardtimmar) är marginell.

Resultatförsämringen orsakas av en viss minskning av inkomsterna tillsammans med en viss ökning av driftskostnaderna.

Mjölkföretag

Alla grupper av mjölkföretag visade i genomsnittliga förbättringar för såväl brutto-, som nettoresultat mellan åren 2004 och 2005.

De genomsnittliga intäkterna från djurskötsel har stigit för vissa grupper och sjunkit för andra. Intäkter från direktersättningar har ökat för samtliga grupper. De genomsnittliga kostnaderna har även de ökat för de flesta grupper mjölk-företag, men då de ökat något mindre än intäkterna blir resultatet bättre år 2005 jämfört med år 2004.

Köttdjursföretag

De genomsnittliga intäkterna för köttdjursföretag ökade kraftigt mellan år 2004 och 2005. Samtliga intäktsposter ökade, men mest betydande var ökningen av intäkter från djurskötseln och direktstöd. De genomsnittliga totala driftskostnaderna ökade också men den ökningen var inte lika stor som ökningen av intäkterna, varför resultatet förbättrades mot föregående år.

Svinföretag

De genomsnittliga intäkterna för svinföretag minskade med drygt 100 000 kr mellan år 2004 och 2005. De genomsnittliga kostnaderna har sjunkit avsevärt där den kostnadspost som minskat mest är köpfodermedel. Resultatet blir en markant ökning av nettoresultatet. Nettoresultatet i svinföretagen är trots ökningen fortfarande lågt endast ca 5000 kr.

Trädgårdsföretag

För första gången ingår i JEU 2005 ett urval med trädgårdsföretag. Urvalet är relativt heterogent, de flesta företagen i urvalet är starkt specialiserade inom olika kulturer. Av denna anledning blir den statistiska osäkerheten stor. Trädgårdsföretagen visar dock på en relativt god lönsamhet.

Skogsbruk

För vissa grupper har intäkterna i skogsbruket minskat, för andra har det ökat. Framförallt i riksområde 2 märks en tydlig ökning av såväl intäkter som resultat, vilket borde kunna förklaras med januaristormen 2005 (Gudrun) som orsakade att stora arealer behövde avverkas. Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar starkt mellan enskilda företag och mellan olika år. Det kan konstateras att lantbruksföretagen i skogsbygderna och i norra Sverige hämtar en inte obetydlig del av sitt nettoresultat från skogsbruket.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.