Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2004 och 2005. Genomsnitt per företag

4. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

5. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

6. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

7. Markanvändning 2005. Hektar per företag

8. Medelantal djur per företag 2005

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2005

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2005. Kronor per företag

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2005. Kronor per företag

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

13. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

14. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2005. Kronor per företag

15. Markanvändning 2005. Hektar per företag

16. Medelantal djur per företag 2005

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2005

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2005. Kronor per företag

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2005. Kronor per företag

20. Intäkter i trädgårdsföretag till nukostnad 2005. Kronor per företag

21. Kostnader i trädgårdsföretag till nukostnad 2005. Kronor per företag

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2005.

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag. Kronor per företag

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

< 2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 50,0

50,1 - 100,0

> 100,1