Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader i trädgårdsföretag till nukostnad 2005. Kronor per företag

21. Costs in horticulture holdings in current costs 2005. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

22

 

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

141 700

E

Bekämpningsmedel

40 500

E

Driv- och smörjmedel

34 400

F

Utsäde

316 700

E

Emballage, förpackningar mm

809 300

E

Summa förnödenheter

1 342 700

E

 

Underhåll

Växthus och andra ekonomibyggnader

158 900

E

Byggnadsinventarier

86 700

E

Maskiner och redskap

0

Summa underhåll

245 600

E

 

Driftskostnader

El

239 500

F

Naturgas & olja för uppvärmning

746 900

D

Försäkringar

42 300

E

Personbil

57 400

E

Diverse kostnader växtodling

317 800

E

Allmänna omkostnader

654 000

E

Summa driftskostnader

2 057 800

E

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

3 646 100

E

 

Arbetskostnader anställda

1 393 500

E

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

5 039 600

E

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

1 697 800

E

 

Avskrivningar

Växthus

92 100

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

304 300

E

Fleråriga grödor, fruktträd

0

Maskiner

0

Summa avskrivningar till nukostnad

396 400

E

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto till nukostnad

1 301 400

E

 

Arrendekostnader

102 000

E

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

1 199 400

E

 

Räntenetto

33 800

G

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

1 165 600

E