Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2005

JO 40 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag. Kronor per företag

23. Assets and depts in horticulture holdings. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

22

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

2 596 600

E

Lager produkter

18 400

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

0

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

2 615 000

E

 

Maskiner

284 400

E

Marknadsvärde på fastighet

5 669 400

E

Summa övriga tillgångar

5 954 100

E

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

8 569 100

E

 

Skulder i verksamheten

Långfristiga skulder

2 175 500

E

Kortfristiga skulder

861 300

E

Summa skulder i verksamheten

3 036 700

E