Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Kommentarer till tabellerna

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer.

I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2006 och jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2005. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

Växtodlingsföretag

Det genomsnittliga bruttoresultatet för företag inriktade på jordbruksväxter förbättrades något 2006 efter en nedgång i resultatet 2005. Det är dock en marginell förbättring som beror på ökade övriga intäkter och direktersättningar. Intäkterna för växtodling och djurskötsel har däremot minskat något. Att intäkterna för djurskötsel har minskat beror delvis på rotation av företag i JEU. Inte alla växtodlingsföretag har djur och jämfört med föregående år är det färre företag som hade det som var med i undersökningen 2006, vilket påverkar resultatet i negativ riktning.

Inom växtodlingsgruppen har företag med blandad produktion ökat intäkterna från växtodlingen medan de renodlade spannmålsföretagen har haft en nedgång jämfört med föregående år. En förklaring till lägre intäkter för spannmål kan vara generellt lägre skördar 2006 jämfört med föregående år. Även potatisskördarna var lägre medan oljeväxtskördarna var högre vilket ger en jämnare fördelning för företag med blandad växtodlingsproduktion.

Mjölkföretag

Efter en resultatförbättring för samtliga grupper 2005 skiljer sig grupperna åt för 2006. Den minsta gruppen på 1600-3199 standardtimmar får en fortsatt ekonomisk uppgång medan mellangruppen får en marginell försämring i resultatet och gruppen med över 5600 standardtimmar får en mer markant nedgång.

Liksom för växtodlingsföretagen har inkomsterna från växtodling och djurskötsel minskat för samtliga grupper utom för den mindre gruppen i riksområde 2 där intäkterna för djurskötsel har ökat. Det är också den grupp där resultatökningen är störst. Det bästa resultatet för den storleksgruppen finns dock i riksområde 3 som en följd av höga direktersättningar.

Kostnaderna har ökat något på riksnivå för alla grupper, vilket syns mest i den största gruppen. Det är emellertid de minskade intäkter som framförallt gör att resultatet blev sämre än året innan för de stora företagen.

Köttdjursföretag

Köttdjursföretagen hade lägre resultat 2006 än 2005. Intäkterna är i stort sett oförändrade för växtodling, djurskötsel och bidrag men sjunker totalt då de övriga intäkterna minskar. Kostnaderna sjunker något, framförallt för underhåll av byggnader och maskiner, men inte tillräckligt för att kompensera den minskade intäkten.

Svinföretag

Bruttoresultatet för svinföretag ökade 2006 jämfört med 2005. Intäkterna ökade markant och svinföretagen var den enda grupp där både intäkterna för växtodling och djurskötsel ökade. Även kostnaderna ökade men inte fullt lika mycket som intäkterna, vilket ger ett totalt högre bruttoresultat. En förklaring till att både intäkter och kostnader har ökat är att medelantalet svin per gård är högre 2006 än 2005, vilket ger en högre omsättning. Även åkerarealen är större per företag än tidigare år. Detta beror till stor del på rotation av gårdar som deltar i undersökningen.

Nettoresultatet gick ner jämfört med 2005 och ligger på blygsamma 1 000 kr, den statistiska osäkerheten är dock stor så resultatet bör tolkas med försiktighet.

Trädgårdsföretag

Sedan JEU 2005 finns ett urval av trädgårdsföretag med i undersökningen. Urvalet är relativt heterogent, de flesta företagen i urvalet är starkt specialiserade inom olika kulturer och storleken på företagen varierar kraftigt. Av denna anledning blir den statistiska osäkerheten stor. Då urvalet är litet är jämförelser mellan år svåra att göra, enskilda företag kan göra stor skillnad i resultatet. Jämfört med övriga företag är dock den ekonomiska omsättningen stor och resultatet högt bland trädgårdsföretagen som medverkar i undersökningen.

Skogsbruk

För vissa grupper har intäkterna i skogsbruket minskat, för andra har det ökat. Framförallt i riksområde 2 märks en tydlig fortsatt ökning av såväl intäkter som resultat, vilket kan förklaras med att mycket av det virke som avverkades efter stormen Gudrun 2005 fortfarande gav intäkter 2006.

Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar starkt mellan enskilda företag och mellan olika år. Det kan konstateras att lantbruksföretagen i skogsbygderna och i norra Sverige hämtar en inte obetydlig del av sitt nettoresultat från skogsbruket.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.