Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader i trädgårdsföretag till nukostnad 2006. Kronor per företag

21. Costs in horticulture holdings in current costs 2006. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

18

 

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

109 500

E

Bekämpningsmedel

40 800

E

Driv- och smörjmedel

25 800

E

Utsäde

299 800

E

Emballage, förpackningar mm

291 000

E

Summa förnödenheter

766 900

E

 

Underhåll

Växthus och andra ekonomibyggnader

75 300

F

Byggnadsinventarier

60 000

E

Maskiner och redskap

-

Summa underhåll

135 300

E

 

Driftskostnader

El

75 600

D

Naturgas & olja för uppvärmning

735 400

E

Försäkringar

30 200

E

Personbil

40 200

E

Diverse kostnader växtodling

100 700

E

Allmänna omkostnader

243 400

D

Summa driftskostnader

1 225 600

D

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 127 800

D

 

Arbetskostnader anställda

628 300

E

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 756 200

D

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

1 169 300

E

 

Avskrivningar

Växthus

53 000

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

197 500

E

Fleråriga grödor, fruktträd

-

Maskiner

-

Summa avskrivningar till nukostnad

250 500

E

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto till nukostnad

918 900

E

 

Arrendekostnader

121 000

E

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

797 900

E

 

Räntenetto

-18 500

G

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

816 400

E