Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2006

JO 40 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2006. Kronor per företag

23. Assets and depts in horticulture holdings 2006. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

22

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

2 447 400

E

Lager produkter

45 800

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

3 500

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

2 496 700

E

 

Maskiner

336 000

E

Marknadsvärde på fastighet

3 484 900

E

Summa övriga tillgångar

3 821 300

E

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

6 318 000

E

 

Skulder i verksamheten

Långfristiga skulder

1 243 400

E

Kortfristiga skulder

567 000

E

Summa skulder i verksamheten

1 810 400

E