Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Kommentarer till tabellerna

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer.

I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2007 och jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2006. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

Växtodlingsföretag

Generellt sett ökade intäkterna för båda grupper av växtodlingsföretag. Den största intäktsökningen kom från växtodlingen där intäkterna nästintill fördubblades. Detta beror på högre priser på framförallt spannmål under 2007 jämfört med tidigare år, vilket även ledde till ökat lagervärde, ökad spannmålsareal och fler arbetstimmar för dessa företag. Intäkterna för oljeväxter och potatis ökade även de markant. Sockerbetsarealen och inkomsterna därifrån minskade dock beroende på förändringar i jordbruksstöden. De stora prisförändringarna under året innebär stora förändringar i lagervärdet, vilket påverkar de totala intäkterna.

Driftskostnaderna ökade även de för båda grupperna och för nästintill samtliga poster. Även här var den största förändringen mot föregående år växtodlingen. Kostnadsökningen var dock inte lika stor som intäktsökningen, vilket resulterade i en förbättring av bruttoresultatet.

Nettoresultatet ökade ännu mer än bruttoresultatet p.g.a. minskade avskrivningskostnader. Detta var dock ingen verklig minskning då metoden för kapitalvärdering av byggnader ändrades 2007, se Statistikens jämförbarhet över tiden.

Mjölkföretag

På riksnivå ökade de totala intäkterna för mjölkföretagen. Intäkterna för växtodlingen ökade markant medan intäkterna för animalieproduktionen ökade i en mindre utsträckning. Den stora förändringen i växtodlingen beror främst på en prisökning på spannmål men även intäkterna för grovfoder ökade. Intäkterna från mjölk ökade också p.g.a. prisökning men värdet på nötkreatur gick ner. De stora prisförändringarna gav stora lagerförändringar under året vilket påverkade mjölkföretagens intäkter till stor del. I och med förändringar i jordbruksstöden, där bl.a. mjölkstöden flyttades till gårdsstödet, ökade gårdsstödet medan resterande stöd minskade.

I Riksområde 1, (Södra och mellersta Sveriges slättbygder) där intäkterna från växtodlingen var större än för övriga grupper, ökade intäkterna markant. Även i Riksområde 2 (Södra och mellersta Sveriges skogs- och dalbygder) ökade intäkterna medan de i Riksområde 3 (Norra Sverige) minskade något.

Driftskostnaderna ökade för samtliga grupper i de tre riksområdena för nästintill samtliga kostnadsposter. Skillnaderna från föregående år var dock relativt små för de enskilda delarna.

Bruttoresultatet förbättrades för de mellanstora och stora företagen medan det var marginellt lägre för de mindre företagen jämfört med 2006. I Riksområde 1 skedde en generell förbättring av resultatet även för de mindra företagen tack vara de ökade intäkterna från växtodlingen. Nettoresultatet ökade för samtliga grupper, detta beror dock främst på metodbyte för kapitalvärdering av byggnader.

 

Köttdjursföretag

För köttdjursföretagen ökade både intäkterna och driftskostnaderna 2007 jämfört med 2006. På intäktssidan var det framförallt för växtodlingen och övriga intäkter som inkomstökningen skedde och för kostnaderna var det samtliga poster förutom växtodlingen som ökade. För växtodlingen berodde inkomstökningen på ökade priser. För övriga intäkter kan ökningen delvis bero på rotation av företag i undersökningen, sidointäkterna kan variera beroende på om företag som inte längre är med i undersökningen ersätts med företag med större del av intäkterna från annat håll än jordbruket. Intäkterna från djurhållning och jordbruksstöden minskade dock. Intäkterna ökade mer än kostnaderna så bruttoresultatet var bättre 2007 än 2006.

Nettoresultatet var betydligt högre 2007 beroende på minskningen i avskrivningskostnader p.g.a. metodbyte av kapitalvärdering av byggnader.

Svinföretag

Intäkterna för svinföretag har ökat 2007 jämfört med 2006. Detta beror främst på ökade intäkter från växtodlingen till följd av ökade priser och ökad spannmålsareal. De ökade priserna gav även stora värdeförändringar i lagret. Djurintäkterna har också ökat något, vilket dels kan bero på en mindre antalsökning av smågrisar för företagen i undersökningen och dels på lagerförändringar. Även driftkostnaderna har ökat, växtodlingen står för en del av kostnadsökningen men den största delen står djurhållningen och allmänna omkostnader för. Ökningen av kostnader var större än intäktsökningen och ledde till ett sämre bruttoresultat än föregående år.

Nettoresultatet tycks ha ökat markant men detta är en följd av ändringar i metoden för värdering och avskrivningar av byggnader snarare än en förändring av svinföretagens intäkter och kostnader. Detta märks förutom på avskrivningskostnaderna även på värdet på fastigheter som har gått ner i och med metodbytet.

Trädgårdsföretag

Sedan JEU 2005 finns ett urval av trädgårdsföretag med i undersökningen. Urvalet är relativt heterogent, de flesta företagen i urvalet är starkt specialiserade inom olika kulturer och storleken på företagen varierar kraftigt. Av denna anledning blir den statistiska osäkerheten stor. Då urvalet är litet är jämförelser mellan år svåra att göra, enskilda företag kan göra stor skillnad i resultatet. Jämfört med övriga företag är dock den ekonomiska omsättningen stor och resultatet bra bland trädgårdsföretagen som medverkar i undersökningen. Mellan 2006 och 2007 är det endast marginella skillnader för intäkterna, tomatintäkterna ökade något vilket kan förklaras med att den odlade ytan ökade. Kostnaderna var lite högre p.g.a. att handelsgödsels- och arbetskostnaderna ökade.

Skogsbruk

Höjda priser på virke ledde till högre avverkning generellt, även stormen Per höjde virkesförsäljningen under första halvan av året. Detta ledde till högre intäkter och investeringkostnader för de flesta grupper i JEU. Framförallt större mjölkgårdar ökade både intäkter och kostnader vilket gav ett avsevärt högre resultat i skogsbruket. Dessa företag lade också ner mer arbetstimmar i skogen jämfört med 2006. Även mindre mjölkföretag i riksområde 3 samt köttdjursföretagen fick ett bättre resultat 2007 jämfört med 2006. Svinföretagen hade dock lägre intäkter och kostnader samt ett lägre resultat än föregående år, även arbetstiden i skogen minskade.

Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar mycket mellan enskilda företag och mellan olika år.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.