Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

SVENSK TYPKLASSIFICERING

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2006 och 2007. Genomsnitt per företag

4. Intäkter i jordbruket 2007. Kronor per företag

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2007. Kronor per företag

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2007. Kronor per företag

7. Markanvändning 2007. Hektar per företag

8. Medelantal djur per företag 2007

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2007

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2007. Kronor per företag

11. Investeringar i jord och skogsbruk 2007. Kronor per företag

EU:S TYPKLASSIFICERING

12. Intäkter i jordbruket 2007. Kronor per företag

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2007. Kronor per företag

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2007. Kronor per företag

15. Markanvändning 2007. Hektar per företag

16. Medelantal djur per företag 2007

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2007

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2007. Kronor per företag

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2007. Kronor per företag

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2007.

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

Teckenförklaring

Explanation of symbols

 

-

Noll

Zero

0
0,0

Avrundade tal
Mindre än 0,05

Rounded figures
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent av redovisat medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

< 2,0

2,1 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 50,0

50,1 - 100,0

> 100,1