Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

21. Costs and results in horticulture holdings 2007. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

23

Antal företag i populationen

 

241

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

140 700

E

Bekämpningsmedel

45 000

E

Driv- och smörjmedel

26 200

E

Utsäde

257 200

E

Emballage, förpackningar mm

295 200

E

Summa förnödenheter

764 300

E

 

Underhåll

Växthus och andra ekonomibyggnader

73 200

F

Byggnadsinventarier

6 700

E

Maskiner och redskap

78 700

E

Summa underhåll

158 700

E

 

Driftskostnader

El

72 800

D

Naturgas & olja för uppvärmning

728 600

D

Försäkringar

31 100

D

Personbil

39 000

D

Diverse kostnader växtodling

102 700

E

Allmänna omkostnader

271 800

D

Summa driftskostnader

1 246 000

D

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 168 900

D

 

Arbetskostnader anställda

647 900

E

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 816 800

D

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

1 182 500

E

 

Avskrivningar

Växthus

54 000

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

187 500

E

Fleråriga grödor, fruktträd

-

Maskiner

92 500

E

Summa avskrivningar till nukostnad

334 000

E

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto till nukostnad

848 500

E

 

Arrendekostnader

102 700

E

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

745 800

E

 

Räntenetto

-12 100

G

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

758 000

E