Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2007

JO 40 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2007. Kronor per företag

23. Assets and depts in horticulture holdings 2007. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

23

Antal företag i populationen

241

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

2 294 600

E

Lager produkter

23 300

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

3 600

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

2 321 500

E

 

Maskiner

327 800

E

Marknadsvärde på fastighet

3 616 100

E

Övriga tillgångar

3 500

F

Summa övriga tillgångar

3 947 300

E

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

6 268 900

E

 

Skulder i verksamheten

Långfristiga skulder

1 131 300

E

Kortfristiga skulder

697 900

E

Summa skulder i verksamheten

1 829 200

E