Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 0902

Jordbruksekonomiska undersökningen 2008
Preliminära uppgifter
The 2008 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Sämre resultat för grisföretagen 2008

 

Växtodlingsföretag

Bruttoresultatet för växtodlingsföretagen försämrades jämfört med 2007. Detta beror framförallt på högre kostnader då intäkterna i stort var oförändrade.

Mjölkföretag

Intäkterna för djurskötseln ökade p.g.a. ökat mjölkpris. Detta ledde till bättre resultat 2008 jämfört med 2007. Detta trots att samtliga kostnadsposter ökade för så gott som alla redovisade grupper.

Köttdjursföretag

Intäkterna minskade medan driftskostnaderna ökade, vilket ledde till ett sämre bruttoresultat jämfört med 2007. Det finns dock stora skillnader mellan företagen och några generella slutsatser är svåra att dra.

Svinföretag

En nedgång i både intäkter och kostnader för svinföretagen skedde 2008 jämfört med föregående år. Nedgången var större för intäkterna så bruttoresultatet försämrades.