Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Syfte och huvuddrag
Kommentarer till tabellerna

Syfte och huvuddrag

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer. Resultaten från JEU används främst som underlag för att beskriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser samt för forskning.

Sedan 1995 samordnas uppgiftsinsamlingen i JEU med den uppgiftsinsamling Sverige som medlemsland i EU ska genomföra inom EU:s bokföringsundersökning FADN (Farm Accountancy Data Network). Uppgifterna i FADN används av EU främst som underlag för jordbrukspolitiska beslut och för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy).

JEU baseras på ett omfattande primärmaterial för ett slumpmässigt, stratifierat urval av jordbruksföretag. Det består av bokföringsmaterial avseende inkomster och utgifter samt uppgifter om lager, inventarier och anläggningar. Resultaten redovisas nationellt som medeltal per företag efter riksområde, driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Medelfel beräknas för att belysa resultatens tillförlitlighet.

Preliminära resultat från JEU redovisas i denna rapport för år 2008 och jämförs med definitiva resultat för år 2007. Vid en jämförelse bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet. Från 2007 års undersökning ändras metoden för kapitalvärdering av byggnader som har använts sedan mitten av 90-talet, vilket påverkar jämförbarheten med tidigare år. Tidigare har bedömningar av bl. a. byggnadernas användning och skick varit underlag för kapitalvärderingen medan byggnadernas värde från och med 2007 baseras på anskaffningsvärdet. Den nya metoden har lett till generellt lägre kapitalkostnader då avskrivningstiden för byggnader har kortats, vilket gör att äldre byggnader värderas lägre än tidigare.

I nedanstående resultatkommentarer finns medtaget uppgifter baserade på Jordbruksverkets indexberäkningar om prisändringar på jordbruksprodukter och produktionsmedel.

Växtodlingsföretag

De totala intäkterna ökade för båda grupperna jämfört med föregående år. För de mindre företagen minskade intäkterna från växtodlingen medan de ökade för de större företagen. Dessa skillnader är dock små liksom intäktsposterna generellt. För de större företagen var det framförallt intäkter från djurskötsel som ökade.

Driftskostnaderna ökade för båda grupperna och för samtliga poster. Förändringarna för de mindre företagen var marginella medan de ökade mer markant för de större företagen. Kostnaderna ökade mer än intäkterna för båda grupperna, detta ledde till ett sämre bruttoresultat 2008 än 2007.

Nettoresultatet försämrades även det något 2008 trots att kapitalkostnaderna minskat för de små företagen.

Mjölkföretag

Intäkterna ökade generellt för samtliga redovisade storleksgrupper och riksområden. Det är framförallt intäkterna för djurskötsel som har ökat medan övriga intäkter har mer marginella skillnader. En anledning till detta är att mjölkpriset gick upp 2008 jämfört med priset 2007.

 

Driftskostnaderna ökade även de för samtliga redovisade grupper. Kostnadssökningen är ganska jämnt fördelat mellan de olika kostnadsposterna. Arbetskostnad är den enda kostnad som minskar för ett flertal grupper, denna kostnad är dock liten och väldigt osäker då det skiljer mycket mellan de olika företagen.

P.g.a. ökade intäkter för djurskötsel, översteg intäktsökningen kostnadsökningen och bruttoresultatet förbättrades för mjölkföretagen. Ökningen var störst för företagen i norra Sverige samt för de allra största företagen med en jämn fördelning mellan de övriga grupperna. Nettoresultatet ökade ännu mer än bruttoresultatet då kapitalkostnaderna minskade 2008.

Köttdjursföretag

Intäkterna minskade för köttdjursföretagen 2008 jämfört med 2007. Det är dock stora skillnader mellan de olika intäktsposterna där intäkterna för växtodling och djurskötsel ökade markant. Det är även stor skillnad mellan de enskilda företagen så några generella slutsatser är svåra att dra. Den stora intäktsökningen för växtodling beror bland annat på omläggning av produktion för enskilda företag i urvalet.

Driftskostnaderna har ökat, vilket beror på växtodlingen. Övriga kostnader ändrades endast marginellt. Med de minskade intäkterna och ökade kostnaderna försämrades bruttoresultatet jämfört med föregående år. Nettoresultatet ökade dock beroende på att räntenettot blev positivt istället för negativt som under 2007.

Svinföretag

Svinföretagen var den enda redovisade gruppen där både intäkter och driftskostnader sjönk. Intäktsminskningen var dock större än kostnadsminskningen, där förändringarna endast var marginella, vilket gav ett sämre resultat 2008. Jämförelsegruppen från föregående år innehöll dock fler företag så det går inte att dra några större slutsatser från detta.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.

De preliminära resultaten för år 2008 bygger inte på samtliga företag i urvalet och vissa variabler är ännu inte färdiggranskade, varför vissa ändringar kan förväntas i den mer fullständiga redovisning som kommer i februari 2010.