Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Kommentarer till tabellerna

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer.

I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2008 och jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2007. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

Växtodlingsföretag

Om man ser till markanvändning och djurantalet så är växtodlingsföretagen något större och mer diversifierade i redovisningsgrupperna jämfört med föregående år. Detta märks även på intäkter och kostnader. Intäkterna från växtodlingen är i stort oförändrad även om en förskjutning har skett från spannmålsodling till andra grödor. Intäkterna från djurproduktion har dock ökat markant, både från nöt och svin. Detta beror till stor del på att företagen i undersökningen byts ut eller hamnar i olika redovisningsgrupper mellan åren och kan ej ses som en ökad diversifiering av växtodlingsföretag i allmänhet. Ser man istället på de mer renodlade spannmålsföretagen i EU-typologin så har intäkterna från djur istället minskat, vilket även djurinnehavet har gjort för den gruppen.

Nästintill samtliga kostnadsposter har ökat men det är framförallt kostnader för foder som ökat vilket också speglar att det finns fler företag med blandad produktion i grupperna än 2007. De ökade priserna för insatsvaror i jordbruket 2008 avspeglas också i de ökade kostnaderna.

Intäkterna och driftskostnaderna ökade propertionellt lika mycket så bruttoresultatet är i stort oförändrat jämfört med 2007. Kapitalkostnaderna skilde sig inte heller från föregående år så även nettoresultatet låg på samma nivå.

Mjölkföretag

Intäkterna från nötkreatur och mjölkproduktion har ökat för samtliga redovisningsgrupper av mjölkföretag. Den största ökningen har skett för de största företagen. Ökningen beror på höjda mjölkpriser under 2008 jämfört med 2007. Intäkterna från växtodling är oförändrad i Riksområde 1 och 2 men har ökat i Riksområde 3 p.g.a. ökat värde för grovfoder. För de största företagen har intäkterna från växtodling minskat jämfört med föregående år då spannmålsintäkterna gått ner till följd av lägre priser.

För samtliga redovisningsgrupper har kostnader för förnödenheter ökat p.g.a. högre priser 2008. Underhållskostnaderna har endast ändrats marginellt medan driftskostnaderna har ökat för de mindre företagen men minskat för de större. De totala kostnader exklusive kapitalkostnader har dock ökat överlag.

Bruttoresultatet har kostnadsökningarna till trots förbättrats mellan åren 2007 och 2008. Nettoresultatet förbättrades ytterligare genom lägre kostnader för avskrivningar, arrenden och räntor.

Köttdjursföretag

Skillnader i intäkterna från växtodling och djurskötsel jämfört med 2007 är marginella även om en förskjutning har skett från spannmål till andra grödor. Detta kan förklaras med lägre priser för spannmål 2008. Intäkterna från övrig jordbruksproduktion är dock lägre vilket ger totalt sett lägre intäkter än föregående år.

Kostnaderna för förnödenheter är något högre men lägre för underhåll och drift vilket gav totalt lägre kostnader 2008. De minskade intäkterna från övrig jordbruksverksamhet gav dock ett sämre bruttoresultat. I övrigt är skillnaderna små jämfört med föregående år.

Svinföretag

Nästintill samtliga intäktsposter minskade jämfört med 2007, extra tydligt är det för spannmålsodlingen samt svinproduktionen. Kostnaderna för förnödenheter har ökat då priserna gick upp under 2008. Underhålls- och driftskostnader har dock minskat. Skillnaderna i kostnaderna tar ut varandra och de totala kostnaderna är i stort oförändrade mot föregående år. Resultatet blir därmed mest påverkat av intäktsbortfallet och blir lägre.

Trädgårdsföretag

Urvalet av trädgårdsföretag är relativt heterogent, de flesta företagen i urvalet är starkt specialiserade inom olika kulturer och storleken på företagen varierar kraftigt. Av denna anledning blir den statistiska osäkerheten stor. Då urvalet är litet är jämförelser mellan år svåra att göra, enskilda företag kan göra stor skillnad i resultatet. Jämfört med 2007 minskade intäkterna totalt sett, främst p.g.a. minskade tomatintäkter. Detta trots att den odlade ytan av tomater ökade. Kostnaderna för förnödenheter ökade medan många andra kostnadsposter minskade. Resultatet blev dock lägre än föregående år.

Skogsbruk

I Riksområde 1 fick både växdolingsföretagen och mjölkföretagen ett högre bruttoresultat från skogen än föregående år. Speciellt de större mjölkgårdarna höjde resultatet. I resten av landet försämrades dock resultatet p.g.a. lägre intäkter från skogen.

Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar mycket mellan enskilda företag och mellan olika år.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen på olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.