Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2008. Kronor per företag

21. Costs and results in horticulture holdings 2008. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

21

Antal företag i populationen

 

529

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

176 900

E

Bekämpningsmedel

41 300

E

Driv- och smörjmedel

27 700

F

Utsäde

309 000

E

Emballage, förpackningar mm

261 400

E

Summa förnödenheter

816 300

E

 

Underhåll

Växthus och andra ekonomibyggnader

82 100

F

Byggnadsinventarier

6 600

F

Maskiner och redskap

66 700

E

Summa underhåll

155 400

E

 

Driftskostnader

El

80 200

D

Naturgas & olja för uppvärmning

696 000

E

Försäkringar

27 500

D

Personbil

41 700

D

Diverse kostnader växtodling

96 200

E

Allmänna omkostnader

277 000

D

Summa driftskostnader

1 218 600

D

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 190 400

E

 

Arbetskostnader anställda

614 000

E

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 804 400

E

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och räntenetto

877 900

E

 

Avskrivningar

Växthus

51 700

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

47 300

E

Fleråriga grödor, fruktträd

-

Maskiner

89 200

E

Summa avskrivningar till nukostnad

188 200

E

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto till nukostnad

689 700

E

 

Arrendekostnader

101 400

E

 

Resultat före räntenetto till nukostnad

588 300

E

 

Räntenetto

41 700

G

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

546 600

F