Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2008

JO 40 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2008. Kronor per företag

23. Assets and depts in horticulture holdings 2008. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

21

Antal företag i populationen

529

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

2 080 000

E

Lager produkter

28 800

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

3 300

F

Summa kassamedel, kortfristiga fordringar och lager

2 112 100

E

 

Maskiner

390 700

E

Marknadsvärde på fastighet

4 093 300

E

Övriga tillgångar

4 000

F

Summa övriga tillgångar

4 487 900

E

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

6 600 000

E

 

Skulder i verksamheten

Långfristiga skulder

1 507 900

E

Kortfristiga skulder

438 300

E

Summa skulder i verksamheten

1 946 300

E