Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1101

Jordbruksekonomiska undersökningen 2009
Slutlig statistik
The 2009 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Sämre resultat för både växtodlings- och mjölkföretag 2009

 

Växtodlingsföretag

Bruttoresultatet för växtodlingsföretagen försämrades för andra året i rad. Årets försämring beror framförallt på lägre intäkter då priserna gick ner jämfört med föregående år.

Mjölkföretag

Intäkterna från djurskötseln minskade p.g.a. lägre mjölkpris. Kostnaderna minskade visserligen även de något, men då intäkterna generellt minskade mycket mer blev resultatet betydligt lägre 2009 jämfört med 2008.

Köttdjursföretag

Intäkterna minskade medan driftskostnaderna ökade för andra året i rad. Detta ledde till ytterligare ett år med sämre bruttoresultat jämfört med föregående år.

Svinföretag

Lägre priser för foder var en anledning till att kostnaderna minskade för svinföretagen. Även intäkterna minskade men inte i lika stor omfattning. Detta gav ett något högre resultat 2009 än 2008.

Trädgårdsföretag
Trädgårdsföretagen har fått minskade intäkter, framförallt från gurka. Den genomsnittliga odlade arealen i växthus har sjunkit i urvalet. Nettoresultatet är lägre i jämförelse med 2008. För trädgårdsföretag är den statistiska osäkerheten stor, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.