Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Kommentarer till tabellerna

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) redovisar utvecklingen av jordbruksföretagens inkomst- och lönsamhetsförhållanden enligt företagsekonomiska principer.

I detta statistiska meddelande redovisas definitiva resultat från JEU för år 2009 och dessa jämförs i vissa tabeller med definitiva resultat för år 2008. Vid jämförelser bör beaktas att urvalen inte är konstanta mellan åren, varför ändringar i olika intäkts- och kostnadsposter får tolkas med försiktighet.

Växtodlingsföretag

Intäkterna för växtodlingsföretagen har minskat jämfört med 2008. Framförallt beror detta på stora intäktsminskningar för spannmål och oljeväxter. Kostnaderna har ökat för handelsgödsel, men minskat något för driv- och smörjmedel samt bekämpningsmedel. Totalt sett är kostnaderna för förnödenheterna bland växtodlingsföretagen i nivå med 2008. De i stort oförändrade kostnaderna i kombination med de minskade intäkterna leder till ett mycket svagare resultat för 2009 jämfört med året innan.

Markanvändningen och djurantalet är i redovisningsgrupperna i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Odlingen av oljeväxter har ökat något på bekostnad av spannmålsarealen för populationen. I EU-typologin kan man inte se riktigt samma skillnader, utan där har markanvändningen minskat något mot tidigare.

Den mest säkra skillnaden jämfört med 2008 är de försämrade nettoresultaten inom driftsinriktningen. Övriga skillnader bedöms som relativt små och kan delvis bero på att vissa företag byter klassificering eller försvinner och ersätts av nya företag.

Mjölkföretag

I likhet med växtodlingsföretagen har mjölkföretagen fått se ett kraftigt försämrat resultat jämfört med 2008. I den största storleksgruppen på riksnivå uppvisas ett negativt nettoresultat. Samma grupp visade året innan det högsta nettoresultatet inom verksamhetsgrenen. Intäkterna har för alla storleksgrupperna minskat i storleksordningen runt 25 procent. De största faktorerna är ett lägre mjölkpris samt lägre lagervärden för djuren. För de största intäktsminskningarna står posterna spannmål, nötkött och mjölk. Minskningarna är genomgående för alla tre riksområden och storleksgrupper.

Investeringar i maskiner har minskat i Riksområde 1, men enbart mindre förändringar kan noteras för de andra områdena. När det gäller investeringar i byggnader och byggnadsinventarier ökar investeringarna i Riksområde 2. För riksområde 1 ökar de i den mindre storleksklassen men minskar något i den större. På riksnivå har den största storleksklassen minskat investeringarna rejält.

Köttdjursföretag

Lönsamheten har gått ner även för köttdjursföretagen. Det beror på en nedgång i intäkterna som procentuellt är jämförbar med mjölk- och växtodlingsföretagen. Driftskostnaderna har ökat något från 2008. Från spannmål och oljeväxter syns intäktsminskningar.

Lagervärderingen av nötkreatur är lägre vilket också påverkar resultaten. En ökning av diverse kostnader för djurskötsel kan noteras, i övrigt ses endast små variationer från föregående år.

Svinföretag

För svinföretagen syns en liten resultatförbättring jämfört med året innan. Intäkterna från spannmålsodlingen har, precis som för övriga driftsinriktningar, minskat. Även intäkterna från djurskötsel har fallit. Att intäkterna minskat har dock inte påverkat resultatet på samma sätt som för andra inriktningar då kostnaderna för svinföretagarna också sjunkit. Framförallt är det kostnaderna för fodermedel som gått ner, men det finns även kostnadsminskningar för drift och för underhåll.

För övriga intäkts- och kostnadsposter ses inga större förändringar som kan förklaras som generella förändringar, utan de påverkas troligen mer av skillnader i urvalet mellan åren.

Trädgårdsföretag

Storleken på trädgårdsföretagen varierar kraftigt och de flesta företagen är specialiserade på olika odlingar. Detta i kombination med ett litet urval gör att osäkerheten för siffrorna är stor, varför jämförelser mellan åren kan vara svåra.

Intäkterna för trädgårdsväxter som odlats i växthus har minskat under året. Den genomsnittliga ytan för trädgårdsväxter i växthus har minskat inom urvalet, men intäktsminskningen är procentuellt större än minskningen av växthusytan. Kostnaderna har minskat något under året för hela gruppen. Minskningen av intäkterna är större än minskningen av kostnaderna varför driftsgrenen uppvisar lägre resultat än 2008.

Skogsbruk

I Riksområde 1 fick de större företagen inom både växtodling och mjölk ett högre bruttoresultat från skogen än föregående år. Det motsatta gäller för de i mindre storleksklasserna. För mjölkgårdar i Riksområde 3 ses också ett förbättrat resultat.

Skogsbrukets resultat redovisas enligt kontantprincipen, varför det varierar mycket mellan enskilda företag och mellan olika år.

Kommentarer till tabellerna

Grupperingen av företagen i olika driftsinriktningar med hjälp av typklassificeringssystem innebär inte att resultatutvecklingen för enskilda driftsgrenar kan renodlas. Växtodlingsföretag har växtodling som huvudsaklig driftsinriktning, men kan även ha betydande animalieinkomster, inkomster från körslor, inventariehyror etc. En resultatförändring i gruppen kan därför inte enbart tillskrivas pris- och/eller kvantitetsändringar inom växtodlingen.