Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2009. Kronor per företag

21. Costs and results in horticulture holdings 2009. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

24

 

 

 

 

Antal företag i populationen

533

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

144 400

E

Bekämpningsmedel

35 600

E

Driv- och smörjmedel

29 000

F

Utsäde

297 200

E

Emballage, förpackningar mm

230 300

D

Summa förnödenheter

736 400

E

 

 

 

Underhåll

 

 

Växthus och andra ekonomibyggnader

24 900

E

Byggnadsinventarier

8 700

E

Maskiner och redskap

108 800

E

Summa underhåll

142 400

E

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

79 200

D

Naturgas & olja för uppvärmning

518 000

E

Försäkringar

25 400

D

Personbil

42 300

D

Diverse kostnader växtodling

77 200

D

Allmänna omkostnader

310 800

D

Summa driftskostnader

1 052 900

D

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

1 931 700

D

 

Arbetskostnader anställda

496 400

D

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 428 100

D

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

566 400

E

 

Avskrivningar

Växthus

55 500

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

38 100

E

Fleråriga grödor, fruktträd

-

Maskiner

77 600

E

Summa avskrivningar till nukostnad

171 200

E

 

Resultat före avskrivningar och finansiellt netto till nukostnad

395 200

E

 

Arrendekostnader

81 400

F

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

313 800

E

 

Finansiellt netto

-11 500

G

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

325 300

E