Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Tillgångar och skulder i trädgårdsföretag 2009. Kronor per företag

23. Assets and debts in horticulture holdings 2009. SEK per holding

 

Riket

Antal företag i urvalet

24

Antal företag i populationen

533

 

 

 

Tillgångar i verksamheten

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

1 357 300

E

Lager produkter

77 300

F

Köpta produktions- och bidragsrätter

1 700

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 436 400

E

 

Maskiner

428 300

E

Marknadsvärde på fastighet

4 250 200

E

Övriga tillgångar

4 600

F

Summa övriga tillgångar

4 683 100

E

 

Summa kalkylerade nuvärden i verksamheten

6 119 500

E

 

Skulder i verksamheten

Långfristiga skulder

2 168 500

E

Kortfristiga skulder

343 100

E

Summa skulder i verksamheten

2 511 600

E